بادآب سورت شگفت انگیز ترین اثر طبیعی ملی ایران

 

 مجموعه  دوم تصاویر 

 

 مجموعه دوم :  بهره برداری وحشیانه سنگ در اطراف چشمه های باد آب سورت ، در شکننده ترین کوهستان های البرز شرقی

 

ب

ارتفاعات سورت -نزدیک چشمه های آب گرم بادآب سورت

عکس از  نسرین دخت خطیبی -بهار 1391

 

 

ارتفاعات سورت -نزدیک چشمه های آب گرم بادآب سورت

عکس از  مینا محبوبی  -بهار 1391

 

ارتفاعات سورت -نزدیک چشمه های آب گرم بادآب سورت

عکس از  مینا محبوبی  -بهار 1391

 

 

 

 

ارتفاعات سورت -نزدیک چشمه های آب گرم بادآب سورت

عکس از  نسرین دخت خطیبی -بهار 1391

 

 

 

ب

ارتفاعات سورت -نزدیک چشمه های آب گرم بادآب سورت

عکس از  مینا محبوبی  -بهار 1391

 

 

ارتفاعات سورت -نزدیک چشمه های آب گرم بادآب سورت

عکس از  مینا محبوبی  -بهار 1391

 

 

 

 

ارتفاعات سورت -نزدیک چشمه های آب گرم بادآب سورت

عکس از  نسرین دخت خطیبی -بهار 1391

 

10 از  17

 ادامه    

 

صفحه اصلی