بادآب سورت شگفت انگیز ترین اثر طبیعی ملی ایران

 

مجموعه  سوم تصاویر 

مجموعه سوم: تصاویری چند از برخی  چشم انداز های ویژه   

 

نزدیک چشمه های آب گرم بادآب سورت

عکس از طیبه موسوی  -بهار 1391

 

 

 

ارتفاعات سورت -نزدیک چشمه های آب گرم بادآب سورت

عکس از  نسرین دخت خطیبی  -بهار 1391

 

 

 

ب

ارتفاعات سورت -نزدیک چشمه های آب گرم بادآب سورت

عکس از  نسرین دخت خطیبی  -بهار 1391

 

 

 

ارتفاعات سورت -نزدیک چشمه های آب گرم بادآب سورت

عکس از  نسرین دخت خطیبی  -بهار 1391

 

 

 

ارتفاعات سورت -نزدیک چشمه های آب گرم بادآب سورت

عکس از  نسرین دخت خطیبی  -بهار 1391

 

 

ب

ارتفاعات سورت -نزدیک چشمه های آب گرم بادآب سورت

عکس از  مینا محبوبی  -بهار 1391

 

 

17 از  17

 پایان

     صفحه اصلی