کانون دیده بانان زمین در بررسی180 منطقه حفاظت شده در اکوسیستم های کوهستانی و

تالابی ثابت می کند که حفاظتی بودن این مناطق دروغی بیش نیست

 

 ادامه بررسی ناحیه دو

مناطق به اصطلاح حفاظت شده پیکره کوهستانی البرز -البرز غربی

 

 

ناحیه دو - 1

 بررسی   مناطق به اصطلاح حفاظت شده  البرز غربی

 

 

 

 

کوهستان البرز غربی(کوهای تالش)، طبق تقسیمات کلاسیک جغرافیای از جنوب شهرستان مغان شروع شده و تا غرب دره سفید رود به طول 270 کیلومتر امتداد دارد. این کوهستان تقرببا تا جنوب شهرستان تالش (هشتپر ) در راستای شمال-جنوبی بوده و از این منطقه تا دره سفید رود جهت غالب آن شمال غرب -جنوب شرق است. ضمن آنکه عرض آن از 30 کیلومتر در بخش های شمالی به حدود 110 کیلومتر در بخش های جنوبی افزایش می یابد . کوهستان تالش از کوه های بسیاری تشکیل شده  نظیر کوه آق داغ یا سفید کوه ( 3303 متر )کوه بغروداغ( 3197 متر) عجم داغ( 3009 متر ) حصار بلاغی ( 2904متر) ، ماسوله داغ( 3050 متر)، پشته کوه (2776 متر )، و...رود های جبهه شرقی کوهستان البرز غربی،از آستارا تا رضوانشهر  عموما در دره های پرشیب وکوتاه مستقیما  به دریا ی خزر می ریزند نظیر رودخانه های آستارا، لوندویل ، هره دشت، گرگانرود، ناو، شفارود و... از رضوانشهر نیز رودها ی آن برخی  وارد سفید رود و یا دلتای آن می شوند و برخی نیز وارد تالاب انزلی می شوند.در جبهه غربی نیز این رود ها بخشی از طرق قره سو به مادر رود ارس می پیوندند و بخش دیگری از طریق رودخانه شاهرود و قزل اوزن  اوزن راهی سفید رود می شوند.

 

در کوهستان البرز غربی تا کنون (1391) 4 منطقه حفاظت شده تعیین شده است شامل منطقه حفاظت شده لیسار ، منطقه حفاظت شده گشت رودخان و سیاه مزگی ، منطقه حفاظت شده آق داغ  و اثر طبیعی ملی غاریخکان  که در بررسی مناطق حفاظت شده البرز غربی تنها دو منطقه حفاظت شده  لیسار و  گشت رودخان و سیاه مزگی بررسی شده شایان ذکر است  منطقه حفاظت شده آق داغ و اثر طبیعی ملی غار یخکان در جبهه غربی کوه ماسوله داغ در ناحیه سه این گزارش و در زیر مجموعه  مناطق حفاظت شده واقع در حوزه قزل اورن  ،بررسی شده اند.

 

 

موقعیت مناطق حفاظت شده البرز غربی

 

در ادامه ضمن طرح کلی ترین ویژگیهای طبیعی دو منطقه حفاظت شده لیسار و گشت رودخان و سیاه مزگی، موارد عدم حفاظت این دو منطقه ارائه شده است :

 

ناحیه دو- ص2 از 22

ادامه

صفحه اصلی