شواهد تصویری کانون دیده بانان زمین

از

توسعه نفت محور و آلوده سازی های نفتی و به خطر انداختن معیشت و سلامت مردم

 

 

 

ادامه تصاویر

 

اایران - جنوب تهران  

ایران - جنوب تهران

ایران - جنوب تهران

آسیب های آب  و هوای  نفتی    ، سهم بچه ها    از  این ثروت ملی

 عکس:  کانون دیده بانان زمین - 1383 - هنگامه هادیان

 

 

ایران - جنوب تهران

روستا های  اسماعیل آباد  ، درسون آباد  ، عظیم آباد در نزدیکی پالایشگاه تهران با بیش از 1000    هكتار اراضي كشاورزي مرغوب ،  قربانی آلودگي هاي نفتی پالايشگاه تهران

 عکس:  کانون دیده بانان زمین - 1383 - هنگامه هادیان

 

  ایران - جنوب تهران

روستا های  اسماعیل آباد  ، درسون آباد  ، عظیم آباد در نزدیکی پالایشگاه تهران با بیش از 1000   هكتار اراضي كشاورزي مرغوب ،  قربانی آلودگي هاي نفتی پالايشگاه تهران

 عکس:  کانون دیده بانان زمین - 1383 - هنگامه هادیان

 

ایران - جنوب تهران

روستا های  اسماعیل آباد  ، درسون آباد  ، عظیم آباد در نزدیکی پالایشگاه تهران با بیش از 1000   هكتار اراضي كشاورزي مرغوب ،  قربانی آلودگي هاي نفتی پالايشگاه تهران

 عکس:  کانون دیده بانان زمین - 1383 - هنگامه هادیان

 

ایران - جنوب تهران

روستا های  اسماعیل آباد  ، درسون آباد  ، عظیم آباد در نزدیکی پالایشگاه تهران با بیش از 1000  هكتار اراضي كشاورزي مرغوب ،  قربانی آلودگي هاي نفتی پالايشگاه تهران

 عکس:  کانون دیده بانان زمین - 1383 - هنگامه هادیان

 

 

P2   از P27

   ادامه

     صفحه اصلی