مادر سنگ بستر جنگل هاي  باستاني شمال (آمل )  خوراک کارگاه هاي شن و ماسه

شا هد ديگري  بر اجراي طرحهای فریبکارانه   صيانت از جنگل ها !

ادامه تصاوير

 نابود سازی جنگل های باستانی هیرکانی این میراث طبیعی نسل ها

 

نابود سازی جنگل های باستانی هیرکانی این میراث طبیعی نسل ها!!

 این بار جنگل های منگل دره آمل  برای سوداگری شن و ماسه 

-  عکس از-نسرین دخت خطیبی - اردیبهشت - 1386

IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz

 

 

 

نابود سازی جنگل های باستانی هیرکانی این میراث طبیعی نسل ها!!

 این بار جنگل های منگل دره آمل -  عکس از-صبور حبیبی- اردیبهشت 1386

IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz   (-AMOL

 

 

نابود سازی جنگل های باستانی هیرکانی این میراث طبیعی نسل ها!!

 این بار جنگل های منگل دره آمل -  عکس ازصبور حبیبی- - اردیبهشت - 1386

IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz  

 

 

نابود سازی جنگل های باستانی هیرکانی این میراث طبیعی نسل ها!!

 این بار جنگل های منگل دره آمل     برای سوداگری شن و ماسه 

عکس نسرین دخت خطیبی- - اردیبهشت - 1386

IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz  

 

 

 

 

2  از 5

 

ادامه

 

صفحه اصلی