ارژن و پریشان  ذخیرگاه زیستکره با  دو  تالاب بین المللی

دنباله  تصاویر

 

  ذخیره گاه زیستکره   ارژن   و پریشان - عکس مینا محبوبی - بهمن 86

IRAN   Arjan & Parishan  Biosphere Reserve  & International Wetland (Fars province

 

ذخیره گاه زیستکره  ارژن   و پریشان   -عکس طیبه موسوی  - بهمن 86

IRAN   Arjan & Parishan  Biosphere Reserve  & International Wetland (Fars province

 

 

ذخیره گاه زیستکره  ارژن   و پریشان     -عکس مینا محبوبی - بهمن 86

IRAN   Arjan & Parishan  Biosphere Reserve  & International Wetland (Fars province

 

 

ذخیره گاه زیستکره  ارژن   و پریشان   -عکس نسرین دخت خطیبی -بهمن 86

IRAN   Arjan & Parishan  Biosphere Reserve  & International Wetland (Fars province

 

 

 ذخیره گاه زیستکره  ارژن   و پریشان   عکس مینا محبوبی - بهمن 86

IRAN   Arjan & Parishan  Biosphere Reserve  & International Wetland (Fars province

 

ذخیره گاه زیستکره  ارژن   و پریشان   -عکس مینا محبوبی - بهمن 86

IRAN   Arjan & Parishan  Biosphere Reserve  & International Wetland (Fars province

 

 

ذخیره گاه زیستکره ارژن   و پریشان-   درخت  بنه  Pistacia atlantica  - عکس : نسرین دخت خطیبی بهمن 86

IRAN   Arjan & Parishan  Biosphere Reserve  & International Wetland (Fars province

 

میوه  درخت بنه    

 

2 از 9

 ادامه

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

صفحه اصلی