استفاده از نرم كننده هاي شيميايي براي اسباب بازي هاي پلاستيكي در اروپا ممنوع خواهد شد

 

بروكسل-بلژيك- ENS                                                                  برگردان : فرشته موثق نژاد

وزير تجارت اتحاديه اروپا باقانون حذف تدريجي شش آلاينده شيميائي كه در نرم كننده هاي پلاستيك اسباب بازيهاي كودكان به كار مي رود ، موافقت كرد.

اين در حاليست كه از زماني كه محققان شواهدي دال بر ارتباط ميان مواد شيميائي سمي و آسيب هاي كبدي و نيز ضعف دستگاه تناسلي پيدا كرده اند، هفت سال مي گذرد .

با راي قاطع اتحاديه اروپا ، سه نوع از فتالات ها       (DEHP,DBP,BBP) به عنوان عامل آسيب زننده به دستگاه تناسلي از همه محصولات مربوط به كودكان ، صرفنظر از سن آنها حذ ف مي شود.

سه نوع فتالات ديگر كه به كبد آسيب مي رسانند (DNOP,DINP,DIDP) تنها از اسباب بازي هاي كودكان زير سه سال كه آنهارا مي مكند و يا مي جوند،حذف مي شوند.

شش ماده شيميائي خطرناك از نوع فتالات ها عبارتند از:

DEHP=2-ethylxy                          دو اتيل هكزيل

DBP=dibutyl phathalate              دي بوتيل فتالات

BBP=benzyl butyl phathalate     بنزل بوتيل فتالات

DINP=di-isononyl phathalate    دي ايزو نونيل فتالات

DIDP=di-isodecyl phathalate    دي ايزو دكسيل

DNOP=dioctyl phathalate        دي اكتيل فتالات

 

 

صفحه اصلی