آشوراده  از اجراي يک طرح مخرب گردشگري نجات مي يابد

 

 

گزارش بسيار مهم سازمان  نظارت و بازرسي  کشور در بارۀ ماجراي آشوراده  و احتمال  ابطال  تفاهم نامه بين ابتکار رئيس اسبق سازمان حفاظت محيط زيست و مرعشي رئيس اسبق سازمان ميراث فرهنگي

 

 

 

 

 

  

صفحه اصلی