محکوميت بازرگان رسوا و بد نام " چوب هاي جنگلي خون آلود"

تاجر دو جانبة درختان جنگلي و اسلحه به 8 سال زندان محکوم شد!

 

ترجمه کانون ديده بانان زمين – مهين سروري 

 

 

در رأيي که نتايج بسيار مثبت و گسترده در تجارت جهاني چوب هاي جنگلي بجاي خواهد گذارد قاضي دادگاه لاهه دلاّل چوب هاي جنگلي را که در فروش جنگ افزار و اسلحه نيز دست داشته ، بخاطر نقض تحريم هاي سازمان ملل  بر فروش درختان جنگلي ليبريا به هشت سال زندان محکوم کرد .

آقاي گاس کوون هاونGus Kouwen hoven ) هلندي در طول سال هاي 2003-2000 در ليبريا در کانون داد و ستد چوب هاي جنگلي و فروش جنگ افزار و اسلحله در آمد حاصل از فروش " چوب هاي جنگلي خونين " بودجه خريد جنگ افزار براي آقاي چالز تيلور رئيس جنگ طلب ليبريا را به منظور استفاده در جنگ هايي که گفته مي شود به مرگ  250000 نفر انجاميد فراهم مي نمود .

ليبريا در آفرياي غربي  کشوري است که  در 15 سال گذشته درگير جنگ هاي داخلي بوده است . در سال هاي 2003-2002 دو شرکت چوب بري آقاي گاس کوون هاوون درختان جنگلي بخش وسعي از جنگل هاي ليبريا را به اروپا و چين مي فروخت . گروه صلح سبز در سال 2002 نشان داد چگونه صنعت چوب بري در ليبريا دست به تخريب محيط زيست و نقص حقوق بشر زده است و در آمد حاصل از چوب هاي جنگلي ( Timbers ) را صرف خريد غير مجاز جنگ افزار که موجب تثبيت رژيم خود کامه چالز تيلور و طولاني شدن جنگ هاي داخلي گرديده مي نمايد .

با وجود آشکار شدن چنين شواهدي از فروش چوب هاي جنگلي و خريد سلاح هاي  جنگي و با وجود تحريم بين المللي بر فروش اين درختان در سال 2003-2000 شرکت هاي بزرگ اروپايي از قبيل : شرکت آلماني سويسي Danzer)) شرکت سوئدي (DHL Nordisk)  شرکت هلندي ( wijma) شرکت مستقر در يونان ( Shelman ) گروه شرکت هاي آلماني (Feldmeyer) و شرکت ايتالاييTecnoalp) جملگي از دو شرکت چوب فروشي آقاي   " گاس کوون هاون " خريد مي کردند .

در 7 ژوئيه 2003 که شوراي امينت سازمان ملل صادرات چوب از ليبريا را تحريم نمود ، رابط بين آقاي " گاس کوون هاون " و صنايع چوب در کشور هاي اروپا قطع گرديد . فرانسه و چين براي مدت سه سال جلوي چنين تحريمي را ( بااستفاده از حق وتوي خود ) در شوراي امنيت سازمان ملل گرفته بودند . يک ماه پس از اجراي تحريم صادرات چوب هاي جنگلي ليبريا ، جنگل داخلي پايان يافت . و " چالز تيلور " به نيجريه گريخت ( هنگام فرار مجدداً بر اساس قرار داد استرداد مجرمين بازداشت و بدين کشور تحويل داده شد )

 اين نمونه اي است وحشتناک از اينکه چگونه کمبود وجود قوانين بين المللي و بي اعتنايي به آنها در مورد صدور چوب هاي جنگلي غير مجاز و بهره برداري مخرب از منابع طبيعي ، منجر به ايجاد و ادامة جنگهاي داخلي و جناياتي عليه بشريت مي گردد . دولت ها بايد مسئوليت ممنوع نمودن تجارت غير قانون  چوب  هاي جنگلي را به خصوص در ممالکي مانند  : برمه ساحل عاج و جمهوري دموکراتيک کنگو را بپذيرند و در اجراي آن کوشا باشند.

***

منبع : سايت صلح سبز(Greenpeas  )7 ژوئن 2006

افزوده :

*- شنبه 15 ژوئن 2006 به نقل از خبر گزاري هاي بين المللي : دادگاه کيفري بين المللي در لاه آمادگي خود را براي محاکمه " چالز تيلور " اعلام نمود  دولت انگليس هم در صورت محکوميت او حاضر به زنداني نمودن " چالز تيلور " در انگليس شد .

*- 5 شنبه 18 ژوئن 2006 به نقل از B.B.C  دولت ليبريا با محاکمه تيلور توسط دادگاه کيفري بين المللي  لاهه موافقت نموده است

 

*-نقشه  سياسي و نقشه پراکنش مناطق جنگلي ليبريا  :

 

 

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی