منطقه حفاظت شده بولا

 ادامه مجموعه  دوم  تصاویر ن

مجموعه  دوم :   ذبح درختان راش  Fagus orientalis چند صد ساله  توسط  هیولای جنگل خوار چوب فریم درمنطقه حفاظت شده بولا

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا - نمونه  آشکار  مسئولیت گریزی سازمان حفاظت محیط زیست  در حفاظت  از حقوق نسل ها

 IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار 1391

 

 

 

 

 

جنگل-بولا

 منطقه حفاظت شده بولا - نمونه  آشکار  مسئولیت گریزی سازمان حفاظت محیط زیست  درحفاظت  از میراث طبیعی نسل ها در مقابل متجاوزین 

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از مینا محبوبی - بهار 1391

 

 

 

 

 

جنگل-بولا

 منطقه حفاظت شده بولا - نمونه  آشکار  مسئولیت گریزی سازمان حفاظت محیط زیست  در حفاظت از میراث طبیعی نسل ها در مقابل متجاوزین 

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار 1391

 

 

 

 

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا - نمونه  آشکار  مسئولیت گریزی سازمان حفاظت محیط زیست  در حفاظت از  میراث طبیعی نسل ها در مقابل متجاوزین 

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار 1391

 

 

 

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا - نمونه  آشکار  مسئولیت گریزی سازمان حفاظت محیط زیست  در  حفاظت  از میراث طبیعی نسل ها در مقابل متجاوزین 

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از مینا محبوبی - بهار 1391

 

 

 

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا - نمونه  آشکار  مسئولیت گریزی سازمان حفاظت محیط زیست  در حفاظت  از حقوق نسل ها

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از مینا محبوبی - بهار 1391

12 از  24

ادامه

     صفحه اصلی