منطقه حفاظت شده بولا

 مجموعه  سوم تصاویر ن

مجموعه  سوم :   تصاویری از جنگل های نابود شده در اراضی میانا  ، پاچی  فریم و... توسط هیولای جنگل خوار چوب فریم

 

پاچی

 IRAN -Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی  - بهار 1391

 

 

 

میانا

 IRAN -Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی  - بهار 1391

 

 

 

میانا

IRAN -Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی - بهار 1391

 

 

 

میانا

 IRAN -Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی  - بهار 1391

 

 

 

 

میانا

IRAN -Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی - بهار 1391

 

 

 

 

 

میانا

IRAN -Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی  - بهار 1391

 

 

 

 

میانا

IRAN -Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی  - بهار 1391

 

19 از  24

 ادامه

     صفحه اصلی