منطقه حفاظت شده بولا

 ادامه مجموعه  اول تصاویر ن

مجموعه  اول چشم انداز هایی از جنگل های منطقه حفاظت شده بولا  

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا

 IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

 

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از مینا محبوبی - بهار 1391

 

 

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا -درخت راش  Fagus orientalis

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا -درخت راش  Fagus orientalis

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

جنگل-بولا

 منطقه حفاظت شده بولا - درخت راش  Fagus orientalis

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

جنگل-بولا

 منطقه حفاظت شده بولا - درخت راش  Fagus orientalis

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

3 از  24

ادامه

     صفحه اصلی