نسخه قابل چاپ

تقويت محيط زيست به  روش صنايع چوب و کاغذ مازندران

  

روزنامه دنياي اقتصاد84/2/13   : « معاون شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران ميزان بهره برداري از جنگل هاي شمال را  از حد علمي کمتر دانست . رسول کوچکي،  در گفت و گو  با ايرنا ، سطح جنگل هاي شمال را 3 ميليون و 400 هزار هکتار اعلام کرد و گفت : در زمان حاضر از رويش هاي اوليه جنگل هاي شمال برداشت  مي شود ، در صورتي که کشور هاي پيشرفته از رويش سوم بهره برداري مي کنند . وي به مديريت جنگل هاي شمال اشاره کرد و ادامه داد : برداشت از درختاني که در حال نابودي هستند نه تنها ضرري ندارد ، بلکه موجب تقويت محيط زيست مناطق جنگلي نيز مي شود .

وي متوسط رويش درخت در هر هکتار را در سال پنج تا هفت مترمکعب بيان کرد و اظهار داشت : اکنون اين ميزان در جنگل هاي شمال 4/2 متر مکعب مي باشد .

 

ديده بانان زمين :

در مطلب فوق سطح جنگل هاي شمال 3 ميليون و 400 هزار هکتار اعلام شده است  . اين رقم متعلق به 64 سال ( 1320 کريم ساعي ) پيش است . و اين در حالي است که رقم اعلام شده از سوي سازمان جنگل ها و مراتع يک ميليون و 900 هزار هکتار است ( صصمد ي رييس سازمان جنگل ها و مراتع 11/2/82 در مصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسلامي ) که قطعاٌ با توجه به برداشت هاي سال گذشته قطعاٌ  همين رقم نيز کم شده است .البته اگر صنوبر کاري ها را به حساب جنگل هاي باستاني نگذاريم . معاونت محترم چوب کاغذ مازندران يک ميليون و 500 هزار هکتار بيش از رقم اعلام شده سازمان جنگلها و مراتع اعلام  نموده است  و احتمالاٌ با اين نيت که برداشت هاي خود را  که دقيقاٌ ذکر مي کند هنوز  از رويش اوليه است ( بخوانيد دروي جنگل هاي باستاني را ) موجه و حتي پايين تر از حد علمي جلوه دهد .

 درثاني طبق ديد گاه فوق   براي اينکه به سطح کشور هاي پيشرفته برسيم  ظاهراٌ مي بايست هر چه سريع تر اين جنگل هاي باستاني و اين ميراث جهاني را   برداشت  (  به زعم ما نابود کنيم )  کنيم تا  از حد علمي کمتر نباشد! و از طرفي از کشور هاي   پيشرفته هم عقب نمانيم .

ما معتقديم چنين ديدگاه هايي که بدون توجه به کميت و کيفيت جنگل هاي شمال که تنها کمتر از يک درصد سرزمين خشک و نيمه خشک ما را شامل مي شود ،  تا کنون ضربات هولناکي به يگانه جنگل هاي هيرکاني ما زده اند و ادامه اين روند جز حسرت و افسوس و از دست دادن گوهري گرانبها در يک سرزمين خشک چيز ديگري به ارمغان نمي آورد  که سر انجام روزي کساني که اين مصيبت و ضرر  غير قابل جبران را به اين ملت زده و اين مردم  را از چنين جنگل هايي محروم کرده مي بايست پاسخ دهند .

بعلاوه . قابل ذکر است اگر منظور از کشور هاي پيشرفته مورد نظر معاونت محترم چوب و کاغذ کشور احتمالاٌ کشور هاي اروپايي هستند  ، بهتر است  ايشان بدانند که جنگلبانان آنها معتقدند که طي بيش از 200 سال اشتباه بزرگي کرده اند که جنگل هاي طبيعي را قطع و بجاي آن کاج به اروپا تحويل داده اند !

متاسفانه صنايع چوب و کاغذ مازندران  علي رغم اينکه مي توانستند  جايگزين هاي ديگري براي خوراک کارخانه خود تهيه نمايند ولي معلوم نيست به چه دلايلي اصرار در تبديل جنگل هاي يگانه شمال به کاغذ و مقوا دارد !. و با نهال کاري و کاشت گونه هاي سريع الرشد بويژه صنوبر جاي خالي اين جنگل ها را به نوعي مي خواهند سبز نگاه دارند .  شايان ذکر است که صنايع چوب و کاغذ مازندران هم اکنون بي توجه به هشدار هاي  کارشناسي،  مبادرت به کاشت و  تبليغ و ترويج کشت گونه « پاالونيا » ( گونه اي صنوبر غير بومي ) کرده است که بگفته اساتيد اين فن يک گونه وارداتي و غير بومي است و به بستر جنگل هاي شمال آسيب شديد خواهد زد .

و ما متاسف هستيم که چگونه سازمان جنگلها و مراتع  اجازه مي دهد   راش ، ممرز ، افرا ، انجيري  تبديل به به مقوا شود و  صنوبر  جاي اين جنگل هاي باستاني را بگيرد .  و توجيهاتي از نوع بالا بويژه با تحريف ارقام واقعي جنگل هاي شمال تبليغ براي ادامه بهره برداي ها باشد . بنا براين شواهدي از اين نوع که در سراسر شمال کم نيستند ما راهر روز معتقد تر از ديروز مي کند که طرح صيانت از جنگل ها طرح صيانت از بهره برداران چوب و کاغذ است !   

 

 

    

جنگلهاي شمال

ä

چوب بري

ä

گونه پالونيا (نوعي صنوبر غير بومي )

صنوبر

 

 

 

صفحه اصلی