پناهگاه  حیات وحش دودانگه

 مجموعه  دوم   تصاویر   

مجموعه دوم :  تصاویری از  جنگل های هیرکانی غارت شده  غیر قابل احیاء و بیابان سازی های گسترده در پناهگاه حیات وحش دودانگه

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه

 جنگل های هیرکانی غارت شده و بیابان سازی های گسترده در پناهگاه حیات وحش دودانگه

IRAN- Dodangeh Wildlife refuge - Mazandaran   Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- پاییز1391

 

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه

 جنگل های هیرکانی غارت شده و بیابان سازی های گسترده در پناهگاه حیات وحش دودانگه

IRAN- Dodangeh Wildlife refuge - Mazandaran   Province

عکس از مینا محبوبی - پاییز1391

 

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه

 جنگل های هیرکانی غارت شده و بیابان سازی های گسترده در پناهگاه حیات وحش دودانگه

IRAN- Dodangeh Wildlife refuge - Mazandaran   Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- پاییز1391

 

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه

 جنگل های هیرکانی غارت شده و بیابان سازی های گسترده در پناهگاه حیات وحش دودانگه

IRAN- Dodangeh Wildlife refuge - Mazandaran   Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- پاییز1391

 

 

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه

 جنگل های هیرکانی غارت شده و بیابان سازی های گسترده در پناهگاه حیات وحش دودانگه

IRAN- Dodangeh Wildlife refuge - Mazandaran   Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- پاییز1391

 

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه

 جنگل های هیرکانی غارت شده و بیابان سازی های گسترده در پناهگاه حیات وحش دودانگه

IRAN- Dodangeh Wildlife refuge - Mazandaran   Province

عکس از مینا محبوبی - پاییز1391

 

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه

 جنگل های هیرکانی غارت شده و بیابان سازی های گسترده در پناهگاه حیات وحش دودانگه

IRAN- Dodangeh Wildlife refuge - Mazandaran   Province

عکس از مینا محبوبی - پاییز1391

 

 

 

13 از  29

hادامه

     صفحه اصلی