فهرست پيمان نامه هاي  بين المللي( کنونسيون ها)  

زيست محيطي که ايران   به آن ها ملحق شده است

 

رديف

نام پيمان بين المللي 

تاريخ تصويب

1 قانون پيمان بين المللي منع گسترش سلاح هاي هسته اي

1347/10/22

2 قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون بين المللي  حفظ نباتات 1351/04/07
3

قانون كنوانسيون منع تكميل و توسعه و توليد و ذخيره سلاحهاي باكتريولوژيك (بيولوژيك ) و سمي و انهدام سلاحهاي مذكور

1352/03/22
4 قانون كنوانسيون مسئوليت بين المللي در مورد خسارات ناشي از اجسام فضايي 1352/10/03
5 قانون كنوانسيون مربوط به تالابهاي بين المللي و تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي 1352/12/28
6 قانون الحاق ايران به كنوانسيون حمايت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان 1353/10/08
7 قانون الحاق ايران به كنوانسيون تاسيس سازمان حفظ نباتات مديترانه اي و اروپايي 1354/11/14
8 قانون اجازه تصويب قواعد و مقررات کنوانسيونهاي بين المللي دريايي 1355/2/14
9

قانون الحاق ايران به كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي حيوانات و گياهان وحشي كه در معرض نابودي قرار دارند

1355/04/16
10

لايحه قانوني اجازه خروج دولت جمهوري اسلامي ايران از كنوانسيون تأسيس سازمان حفظ نباتات مديترانه أي و اروپائي

1358/09/10
11  لايحه قانوني راجع به ( كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري درباره حمايت و توسعه محيط زيست دريائي ) و ( نواحي ساحلي و پروتكل مربوط به مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري ) 1358/09/21
12 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحي كنوانسيون مربوط به تالابهاي مهم بين المللي بويژه تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي (كنوانسيون رامسر) 1364/03/14
13 قانون اصلاح ماده 11 كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي جانوران و گياهان وحشي در معرض نابودي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران 1367/02/29
14 قانون اصلاح ماده 11    كنوانسيون تجارت بين الملي گونه هاي جانوران وگياهان وحشي در معرض نابودي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران 1367/02/29
15 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون وين در مورد حفاظت از لايه اوزون 1368/09/07
16

قانون الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان

1370/09/03
17

قانون اجازه عضويت جمهوري اسلامي ايران در كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد زيان بخش و دفع آنها

1371/06/31
18

قانون پذيرش اصلاحيه مواد 6 و 7 كنوانسيون تالابهاي مهم بين المللي و تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي (رامسر) مصوب 1352

1372/12/04
19 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تنوع زيستي 1375/04/06
20 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تغييرات آب و هوا مصوب 1371 هجري شمسي برابر با 1992 ميلادي 1375/03/13
21

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريائي ناشي از دفع مواد زايد و ديگر مواد

1375/06/25
22 قانون تاسيس موسسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر 1375/7/15
23

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي بيابان زدائي در كشورهائي كه به طور جدي با خشكسالي و يا بيابان زائي مواجه مي باشند ـ به ويژه در آفريقا

1375/10/11
24

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي و پروتكل مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي غير نفتي

1375/11/07
25

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي آمادگي ، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي

1376/04/29
26 قانون  الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش ، توليد ، انباشت و بكارگيري سلاحهاي شيميائي و انهدام آنها 1376/05/05
27

قانون موافقتنامه مربوط به اجراي مفاد كنوانسيون سازمان ملل متحد در زمينه حقوق درياها مصوب 19 آذر 1361 هجري شمسي برابر با 10 دسامبر 1982 ميلادي راجع به حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي

1376/07/23
28

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون كمك رساني به هنگام وقوع حادثه هسته أي يا فوريت راديولوژيكي و كنوانسيون اعلام فوري حادثه هسته اي

1379/02/21
29

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي كانتينر هاي ايمن مصوب سال 1972 مبلادي برابر با سال 1351 هجري شمسي

1379/08/01
30

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي ها 1973 (مارپل 1973/78)

1380/10/26
31 اصلاحيه قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مواد روانگردان 1381/06/24
32

 قانون‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ به‌كنوانسيون‌ روتردام‌ در مورد آئين‌ اعلام ‌رضايت‌ قبلي ‌براي ‌برخي ‌مواد شيميائي‌ و سموم‌ دفع‌آفات ‌خطرناك‌ در تجارت‌ بين‌المللي

1382/10/23
33

تصويبنامه درخصوص تعيين وزارت جهاد كشاورزي در مسائل دامي و گياهي و سازمان حفاظت محيط زيست در مسائل انساني به عنوان مرجع ملي كنوانسيون روتردام

1383/07/26
34

تصويبنامه راجع به برگزاري سومين گردهمايي منطقه‎اي وزراء و هشتمين نشست مراجع ملي كشورهاي آسيايي عضو كنوانسيون بيابان زدايي سازمان ملل متحد (تصويب نامه)

1383/08/10
35

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون استكهلم در خصوص آلاينده هاي آلي پايدار

1384/3/10
36 الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات 1384/4/5

 

افزوده :   متن کامل هر يک از  پيمان نامه هاي فهرست شده را مي توانيد  در سايت  www.ghavanin.ir   مطالعه نماييد .

 

 اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی