تعريض تونل كندوان موجب چندين فرونشست در محدوده تونل گرديده كه در آينده مخاطراتي را ايجاد خواهد كرد
 

 مهين سروري

هزينه و مدت زمان اجراي طرح تعريض تونل كندوان، لزوم انجام مطالعات زمين شناسي را پيش از اجراي پروژه هاي عمراني در سطح كشوز بيش از پيش نمايان كرد چرا كه تصميم گيري در خصوص تعريض يك فضاي زيرزميني موجود در منطقه اي با خصوصيات زمين شناسي كندوان، نيازمند تحقيقات گسترده اي بود.
ايجاد فضاي زيرزميني در داخل سنگها باعث بهم خوردن تعادل نيروها در اطراف اين حفره زيرزميني مي شود كه اين امر مستلزم اتخاذ تصميماتي خاص جهت كنترل و تعادل سنگها است. پس از مدت زماني اين حفره و پيرامون آن با سيستم حفاظتي ايجاد شده به تعادل مجدد مي رسد. بر هم زدن اين تعادل براي ايجاد تغيير شكل در فضاي زيرزميني بطور معمول كار بسيار پيچيده و خطرناكي است.
در زمان تعريض تونل كندوان با انفجاراتي كه بر روي سنگهاي فوقاني تونل صورت گرفت، بخش وسيعي از خاك و سنگهاي اين قسمت به داخل ريزش كرد و اين امر علاوه بر سست شدن بافت خاكي منطقه، ريزش سنگ ريزه در داخل تونل و راههاي ورودي به ان را بدنبال داشته است. اين امر هم اكنون موجب ايجاد چندين فرونشست و فروچاله در محدوده تونل كندوان شده است كه در آينده مخاطراتي را براي اين تونل ايجاد خواهد كرد.

برگرفته از سخنان محمد جواد بلورچي مدير گروه زمين شناسي سازمان زمين شناسي كشور-سايت سازمان زمين شناسي-27 مرداد83
 

 

صفحه اصلی