جلوه هایی از زیستگاه درخت  ُارس  

 این شگفت انگیز  همیشه سبز  البرز مرکزی 

 

 ادامه تصاویر از صفحه قبل

 

 

البرز مرکزی   - حوزه کرج - زیستگاه درخت اُرس

عکس از نسرین دخت خطیبی -پاییز 1386 

 

 

 البرز مرکزی   - حوزه کرج - زیستگاه درخت اُرس

چشم اندازی دیگر از درختان ارس در ارتفاعات سوته

عکس از نسرین دخت خطیبی - پاییز 1386 

 

 

 البرز مرکزی   - حوزه کرج - زیستگاه درخت اُرس

نمایی  از کوه " ونتار"  با  درختان  ارس

 عکس از نسرین دخت خطیبی   پاییز 1386 

 

 

 البرز مرکزی   - حوزه کرج - زیستگاه درخت اُرس

عکس از نسرین دخت خطیبی -پاییز 1386 

منظری دیگر از پیش کوه های " ونتار " و چشم اندازی از درختان ارس

 

 

 

 البرز مرکزی   - حوزه کرج - زیستگاه درخت اُرس

چشم اندازی از درختان ارس در شیب های بسیار تند

 عکس از نسرین دخت خطیبی-پاییز 1386 

 

  

 البرز مرکزی   - حوزه کرج - زیستگاه درخت اُرس

پیش کوه های " ونتار " و پراکنش ارس

عکس از نسرین دخت خطیبی -پاییز 1386 

 

 

البرز مرکزی   - حوزه کرج - زیستگاه درخت اُرس-

عکس از نسرین دخت خطیبی -پاییز 1386 

 

2 از9

 ادامه

     صفحه اصلی