شواهد تصویری کانون دیده بانان زمین  از منطقه حفاظت شده  خیبوس

 

 معدود بانک های ژن به جای مانده  در  جنگل ها ی  خیبوس ، در  محاصره اشباح درختان نو  رس   پس ازغارت های   ویرانگر  چوب و کاغذ مازندران

 

 

 

 

  منطقه حفاظت شده خیبوس- درخت انجيلي( درخت آهنين چوب )Parrotia persica

  عکس از کانون دیده بانان زمین -نسرین دخت خطیبی   

 

 

  منطقه حفاظت شده خیبوس  

 عکس از کانون دیده بانان زمین -  مینا محبوبی 

  

منطقه حفاظت شده خیبوس-  درخت شب خسب Albizzia julibrissin willd

در این منطقه  این درخت  به " وِلولیvelvely و  " وولی   vevli   "  نیز معروف  است

     عکس از کانون دیده بانان زمین -نسرین دخت خطیبی  

 

 

 

نمای نزدیک از برگ های درختشب خسب" وِلولی"  

 عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

 

منطقه حفاظت شده خیبوس-درخت شب خسب

 عکس از کانون دیده بانان زمین - طیبه موسوی

 

 

 

 

9 از 24

 ادامه

     صفحه اصلی