ادامه شواهد تصویری کانون دیده بانان زمین  از

 معدود بانک های ژن به جای مانده  در  جنگل ها ی  خیبوس ، در  محاصره اشباح درختان نو رس پس از بهره برداری های  ویرانگر

 

 

 

انجيلي( درخت آهنين چوب )Parrotia persica

  منطقه حفاظت شده خیبوس  -استان مازندران- شهرستان قائم شهر - عکس از کانون دیده بانان زمین -نسرین دخت خطیبی   

 IRAN  -Khibos Protected area 

 

 

انجيلي( درخت آهنين چوب )Parrotia persica

  منطقه حفاظت شده خیبوس  -استان مازندران- شهرستان قائم شهر - عکس از کانون دیده بانان زمین -  مینا محبوبی 

 IRAN  -Khibos Protected area 

 

  منطقه حفاظت شده خیبوس  -استان مازندران- شهرستان قائم شهر - عکس از کانون دیده بانان زمین -  مینا محبوبی 

 IRAN  -Khibos Protected area 

 

 

 درخت شب خسب Albizzia julibrissin willd در این منطقه  این درخت  به " وِلولیvelvely و  " وولی   vevli   "   معروف  است

  منطقه حفاظت شده خیبوس  -استان مازندران- شهرستان قائم شهر - عکس از کانون دیده بانان زمین -نسرین دخت خطیبی  

 IRAN  -Khibos Protected area 

 

 

 

درخت شب خسب Albizzia julibrissin willd یا  " وِلولی"  معروف  است

  منطقه حفاظت شده خیبوس  -استان مازندران- شهرستان قائم شهر - عکس از کانون دیده بانان زمین - طیبه موسوی

 IRAN  -Khibos Protected area 

 

 

 

نمای نزدیک از برگ های درخت" وِلولی"   Albizzia julibrissin willd

  منطقه حفاظت شده خیبوس  -استان مازندران- شهرستان قائم شهر - عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 IRAN  -Khibos Protected area 

 

9 از 24

 ادامه

     صفحه اصلی