ادامه تصاویر  کانون دیده بانان زمین  از منطقه حفاظت شده خیبوس

 

 

منطقه حفاظت شده خیبوس - شمشاد های هیرکانی

 IRAN Buxus hyrcana -Khibos Protected area 

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

 

منطقه حفاظت شده خیبوس - شمشاد های هیرکانی

 عکس از کانون دیده بانان زمین - طیبه موسوی

 

 

 

منطقه حفاظت شده خیبوس - شمشاد های هیرکانی 

عکس از کانون دیده بانان زمین - مینا محبوبی

 

 

 

 

 

 

 

منطقه حفاظت شده خیبوس - شمشاد هیرکانی

  عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

منطقه حفاظت شده خیبوس - شمشاد هیرکانی

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

منطقه حفاظت شده خیبوس - شمشاد هیرکانی

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

 

2  از 24

 ادامه

     صفحه اصلی