شواهد تصویری کانون دیده بانان زمین  از

 شمشاد های هیرکانی خیبوس   بخشی از ثروت ملی نسل ها از  جنگل های باستانی شمال

 

 

 

 

شمشاد های هیرکانی -  منطقه حفاظت شده خیبوس  -  استان مازندران- شهرستان قائم شهر

 IRAN Buxus hyrcana -Khibos Protected area 

عکس از کانون دیده بانان زمین - طیبه موسوی

 

 

 

شمشاد های هیرکانی -  منطقه حفاظت شده خیبوس  -  استان مازندران- شهرستان قائم شهر

 IRAN Buxus hyrcana -Khibos Protected area 

عکس از کانون دیده بانان زمین - مینا محبوبی

 

 

 

شمشاد های هیرکانی -  منطقه حفاظت شده خیبوس  -  استان مازندران- شهرستان قائم شهر

 IRAN Buxus hyrcana -Khibos Protected area 

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

 

 

شمشاد های هیرکانی -  منطقه حفاظت شده خیبوس  -  استان مازندران- شهرستان قائم شهر

 IRAN Buxus hyrcana -Khibos Protected area 

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

شمشاد های هیرکانی -  منطقه حفاظت شده خیبوس  -  استان مازندران- شهرستان قائم شهر

 IRAN Buxus hyrcana -Khibos Protected area 

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

شمشاد های هیرکانی -  منطقه حفاظت شده خیبوس  -  استان مازندران- شهرستان قائم شهر

 IRAN Buxus hyrcana -Khibos Protected area 

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

 

2  از 24

 ادامه

     صفحه اصلی