پارک ملی کیاسر

 

ادامه مجموعه  اول تصاویر   

 چشم انداز هایی از برخی فضا های  جغرافیایی

 

 

پارک ملی کیاسر

ایران  - پارک ملی  کیاسر  - استان مازندران   

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی  - بهار 1391

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

ایران  - پارک ملی  کیاسر  - استان مازندران   

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی  - بهار 1391

 

 

 

 

ایران  - پارک ملی  کیاسر  - استان مازندران   

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  مینا محبوبی - بهار 1391

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

نمایی از رودخانه لنگر 

 ایران  - پارک ملی  کیاسر  - استان مازندران   

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی  - بهار 1391

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

نمای دیگری از رودخانه لنگر 

ایران  - پارک ملی  کیاسر  - استان مازندران   

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  مینا محبوبی - بهار 1391

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

نمایی از شکوفه های درختچه زرشک در فرو دست ارتفاعات پارک ملی کیاسر

ایران  - پارک ملی  کیاسر  - استان مازندران   

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  مینا محبوبی - بهار 1391

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

نمایی از رودخانه سفید رود  (اسبه رو esbehru )

ایران  - پارک ملی  کیاسر  - استان مازندران   

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی  - بهار 1391

 

 

 

 

4 از  43

 ادامه

     صفحه اصلی