پارک ملی کیاسر

 

 مجموعه  ششم تصاویر 

 مجموعه ششم  :تصاویری از محل احداث پالایشگاه نفت طبرستان در حاشیه پارک ملی کیاسر

 

 

کیاسر پلایشگاه

محل پالایشگاه نفت طبرستان در حاشیه پارک ملی کیاسر

عکس از طیبه موسوی    - بهار 1391

 

 

کیاسر پلایشگاه

محل پالایشگاه  نفت طبرستان در حاشیه پارک ملی کیاسر

عکس از طیبه موسوی    - بهار 1391

 

 

 

کیاسر پلایشگاه

محل پالایشگاه  نفت طبرستان در حاشیه پارک ملی کیاسر

عکس از طیبه موسوی    - بهار 1391

 

 

کیاسر پلایشگاه

محل پالایشگاه  نفت طبرستان در حاشیه پارک ملی کیاسر

عکس از نسرین دخت خطیبی    - بهار 1391

 

 

کیاسر پلایشگاه

محل پالایشگاه  نفت طبرستان در حاشیه پارک ملی کیاسر

عکس از مینا محبوبی    - بهار 1391

 

 

 

کیاسر پلایشگاه

محل پالایشگاه  نفت طبرستان در حاشیه پارک ملی کیاسر

عکس از طیبه موسوی    - بهار 1391

 

 

کیاسر پ

محل پالایشگاه  نفت طبرستان در حاشیه پارک ملی کیاسر

عکس از طیبه موسوی    - بهار 1391

 

 

لایشگاه

کیاسر پلایشگاهشگاه

محل پالایشگاه  نفت طبرستان در حاشیه پارک ملی کیاسر

عکس از طیبه موسوی    - بهار 1391

 

یاسر پلایشگاه

 

2-43   از  43

پایان

     صفحه اصلی