حوزه لتيان يکي از مهم ترين منابع تامين کننده  آب کلان شهر تهران  در تهديد جدي است !

سازمان بازرسي کل کشور بايد براي جلوگيري از تخريب بيشتر اين حوزه  به اقدامات خود سرعت بخشد و نتايج آن را به پيشگاه ملت ارائه دهد !

 آيا مسئولين  نگران پيامد هاي بحران آب تهران نيستند؟

كانون ديده بانان زمين – ارديبهشت 1385

حوزه آبخيز لتيان يکي از مهم ترين حوزه هاي تامين کننده آب کلان شهر تهرا ن است که متاسفانه  اکنون به کلکسيوني از  بي قانوني محض  از انواع تصرف و خصوصي سازي در حريم رودخانه ها گرفته تا  تصرف مناطق حفاظت شده ، درخت کني ، ساختمان سازي حتي تا ارتفاع بيش از 2000 متر و غيره  در آن  به چشم مي خورد. هر روز باغات روستا هاي اين محدوده تغير کاربري داده مي شود وبجاي آن ويلا هاي سرمايه داران و کلان سرمايه داران از سراسر کشور جايگزين آن مي شود. راه سازي،   ايجاد راه هاي جديد براي دسترسي به اين ويلا ها و يا تخريب آنها به بهانه توسعه گردشگري افزايش مي يابد . گويي مديريت اين حوزه که معلوم نيست دست چه ارگاني است به همه چيز مي انديشد جز حفظ اين آبخيزها و حفظ سد لتيان.

در فاصله کمتر از دو ماه زمين لغزش هاي متعددي با  ابعاد   متفاوت  در اين حوزه اتفاق افتاده است که بزرگترين  آنها زمين لغزش کنار درياچه سد است که آخرين رقم اعلام شده  در مورد وسعت آن 72 هکتار است  . اين زمين لغزش ها خود شاهد گويايي از دست اندازيهاي نابخردانه بشري در اين حوزه مهم است.  براستي چه ارگان ها و نهاد هايي مسبب چنين تخريب هاي هول انگيز در اين حوزه مهم آب تهران هستند ؟  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداري هاي اوشان فشم  ميگون و لواسان، بنياد مسکن ، سازمان حفاظت محيط زيست ، سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيز داري ،  وزارت مسکن و شهرسازي ، وزارت کشور ، وزارت راه ، وزارت نيرو ، سازمان مديريت و برنامه ريزي و ... ؟

کانون ديده بانان زمين  از آغاز فعاليت خبري  در حد بضاعت خود هشدار هاي جدي در خصوص اين حوزه و حوزه هاي ديگر نظير دماوند  و کن و سولقان را داده است . اما متاسفانه هيچگاه مسئولين پاسخ هاي قانع کننده ، باز دارنده و نويد بخش را در اين موارد ارائه نداده اند و تنها به توجيه مسئله پرداخته اند . اين پاسخ ها  اين انديشه را تقويت مي کند که گويا يک نيروي ماوراء طبيعه  دست به چنين خرابکاري هاي عمدي يا سهوي مي زند!   و  تاکنون نيز هيچ تصميم قاطع  و ضربتي موثر براي جلوگيري از اين تخلفات  اتخاذ نشده است  !

  اگر مسئولين افتتاح سد " ماملو- در جنوب شرقي تهران " را کمکي به ذخيرة آب تهران مي دانند بهتر است اين نکات راهم مورد توجه قرار دهند که اولاً سر منشاء  آبخيز هاي اين سد جديد از شرايطي نظير تخريب آبخيزهاي  سد لتيان برخوردار است ( بخوانيد مشکلات  حوزه دماوند  و تونل سازي ناموفق مشاء را در همين  سايت )  در ثاني طبق اعلام معاون  وزير نيرو ( همشهري 5 ارديبهشت 1385 ) آبگيري اين سد بخشهايي از ادامة بزرگراه " شهيد بابايي " را به زير آب  مي برد  و  هنوز وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، براي جابجايي اين جاده اقدامات خود را آغاز نکرده است !

 کانون ديده بانان زمين معتقد است که  با بهره گيري از  واژه  گردشگري و توسعه آن "  مجوز هرگونه تخلف ، غارت و تصرف اراضي و ارتفاعات ملي داده شده است . گردشگري به چه قيمت و تا کجا؟! با تخريب کوه ها ونابودي آنها آيا از ً ميکرو اقليم  ويژه منطقه  شمشک( سر آبخيز مهم حوزه لتيان )  و کاهش نزولات برف و ماندگاري آن در منطقه اثري باقي خواهد ماند ؟ با تخريب باغات و نابودي چشمه سارهاو  آبشار ها، در برهوت کوه هاي عاري از پوشش گياهي آيا رغبتي براي گردشگري باقي خواهد ماند ؟  

 

نگاهي به جوابيه ارگانها در رسانه هاي خبري پس از انعکاس زمين لغزش هاي حوزه لتيان توسط کانون ديده بانان زمين ، خود تاييدي است بر ديدگاه ما مبني بر اينکه  اينها جز  توجيه نيست :

 ê

روزنامه همشهري – مصاحبه گروه شهري  با مدير کل محيط زيست استان تهران ( چهار شنبه 30 فروردين 85 )در خصوص رشد تجاوز به مناطق حفاظت شده (جاجرود ، ورجين و البرز مرکزي )   

مدير کل محيط زيست استان تهران..... تنها در سال گذشته 370 مورد از اين تجاوز ها مورد به مورد به مراجع قضايي ارجاع شده اما تاکنون کمتر از 15 درصد از اين پرونده ها به سرانجام رسيده و خلع يد شده.

 ديده بانان زمين : آيا سازمان حفاظت محيط زيست تنها بايد به ارجاع پرونده هاي تخلف به قوة قضاييه بسنده کند يا وظيفة  پي گيري و به جريان انداختن همه پرونده ها را نيز بر دوش دارد ؟    

مدير کل محيط زيست استان تهران....سازمان حفاظت محيط زيست هيچ زميني را در مناطق حفاظت شده استان تهران خود واگذار نکرده !

ديده بانان  زمين :   اين واژه "خود واگذار نکرده" بسيار  نامفهوم است اگر سازمان موانعي جدي براي انجام وظايف خود دارد بهتر است آن را شفاف با ملت در ميان بگذارد تا مردم تکليفشان را با اين سازمان عريض و طويل بدانند  !

مدير کل محيط زيست استان تهران... منطقه مورد نظر کاملاً واريزه اي است و با توجه به  جغرافياي منطقه و توپوگرافي و فقر پوشش گياهي احتمال وقوع ريزش سنگ و رانش زمين در آن حوزه وجود دارد.

ديده بانان زمين : ويژگي جغرافياي منطقه بر همه روشن است. آيا منظور سازمان از اين توضيح،  توجه دادن به حساسيت منطقه از نظر طبيعي است ، پس عملکرد  اين  سازمان و سازمان هاي ديگر در اجازه دادن به تعريض جاده هاي کوهستاني حساس و بسيار آسيب پذير که جزو آبخيز هاي مهم اين منطقه است و يا اجازه دادن به  تغير هاي کاربري اين اراضي حساس کوهستاني ،  مي بايست بر پايه آسيب پذير بودن بالاي اين مناطق باشد تا از تشديد رانش ها و ريزش ها تا حد ممکن بکاهد . نه آنکه ريزش ها و رانش ها را طبيعي بدانيم و عملکرد و برنامه هاي عمراني مان مشابه مناطق دشتي باشد!

  مدير کل محيط زيست استان تهران.... تعريض جاده در محور فشم ميگون ( ميگون شمشک)  فقط در مسير پيچ هايي که ايجاد  مشکل کرده انجام  شده است و اين اقدام نيز در حوزه مديريت شهرداري بوده است.

 ديده بانان زمين چطور ممکن است اقداماتي در منطقه حفاظت شده " البرز مرکزي " انجام گيرد  و اين امر ربطي به سازمان حفاظت محيط زيست نداشته باشد ؟  بنا براين اگر اين منطقه از مناطق حفاظت شده البرز مرکزي حذف شده ،  بهتر است سازمان محيط زيست شفاف اطلاع رساني کند و مساحت آن را  هم از مساحت  مناطق حفاظت شده خود کم کرده  و هم اينکه در بروشور هاي تبليغاتي منطقه حفاظت شده  البرز مرکزي  منطقه حذف شده را روي نقشه مشخص کند  .  

مدير کل محيط زيست استان تهران.... اين محور ها جزو مستثنيات بوده

ديده بانان  زمين :منظور از كلمه مبهم  مستثنيات چيست ؟ يعني شهرداري هر کاري دلش خواست در اين منطقه مي تواند انجام دهد و همة کوه ها را براي تعريض و  به قول ايشان " پيچ بري"  ديناميت بگذارد و منفجر کند  و از توجيه " مثتثنيات " استفاده کند  ؟

 مدير کل محيط زيست استان تهران..... ما معتقديم گردشگاه هاي اطراف تهران در محور جاجرود يارودخانه کرج از توان اکولوژيکي و ظرفيت مشخصي برخوردار است . طرح هاي تعريض جاده در اين محور ها که به منظور جلب بيشتر گردشگر اجرا مي شود بي توجهي كامل به ويژگي مهم توان اکولوژيکي منطقه است. بنا بر اين هر گونه رونق اقتصادي بدون توجه به زير ساخت ها و ظرفيت مناطق اشتباه محض است که وزارت کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت مسکن  شهرسازي مي بايست توجه ويژه اي به آن داشته باشند .  وي همچنين خواستار همکاري نيروي انتظامي ، دادگستري ، ادارات منابع طبيعي و شهرداري در مسئله دخل و تصرف در اراضي ملي و ساخت و ساز هاي غير مجاز شد 

ديده بانان زمين : سر انجام مدير کل محترم استان تهران با اينکه در جواب هاي فوق تناقضات زيادي را مطرح مي کند ولي سر انجام به توان اکولوژيکي منطقه و ظرفيت "محدود آن  براي گردشگري  اعتراف مي کند و  براي کنترل آن  ساير سازمان ها را به کمک مي طلبد .

 ê

روزنامه همشهري – مصاحبه گروه شهري با معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست   ( چهار شنبه 6 ارديبهشت 85 )  در خصوص زمين لغزش لتيان

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست :  بر اساس بررسي هاي کارشناسي به عمل آمده توسط کارشناسان ما، در اثر زمين لغزشي که دو روز قبل از سال نو در منطقه لواسانات به وقوع پيوست ، محدوده اي به طول تقريبي 1200 متر و عرض حدود 600 متر درست در حاشيه سد لتيان دچار لغزش شده و شکاف هاي عميقي ايجاد کرده است.

 ديده بانان زمين : کانون ديده بانان زمين در بر آورد اوليه خود سطح اين زمين لغزش را دست کم بين 500 تا عرض 300 متر تخمين زده بود  و همان موقع در گزارش هاي خود با مشاهده عملکرد هاي غير کارشناسي  ( در هدايت آب بالا دست به پايين دست توسط باغدار هاي منطقه  ) حدس  خود را مبني بر افزايش اين سطوح اعلام کرد اکنون نيز  با توجه  به عدم کنترل منطقه پيش بيني مي کند  که  پايان باران هاي بهاره احتمالاً وسعت منطقه آسيب ديده از زمين لغزش از  100 هکتار نيز بيشتر شود  !   

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست   ..... ايجاد  جاده در پاشنه زمين لغزش باعث تشديد ناپايداري شيب شده ضمن اينکه  ايجاد تراس و جاده در بالاي زمين لغزش نيز علاوه بر تشديد ناپايداري شيب باعث نفوذ بيشتر آن به داخل عرصه شده است و.....از اين رو احداث ويلا هاي سنگين در داخل عرصه و بار گذاري چند صد تن خاک و سنگ و مصالح ، باعث افزايش بار روي سطح صابوني شده است.

 ديده بانان زمين : معاونت سازمان نمي گويد با توجه به آگاهي از وضعيت زمين شناسي منطقه حفاظت شده جاجرود ، چگونه مجوز احداث اين ويلا ها در اين چند سال که قطعاٌ يک شبه ساخته نشده ، صادر شده است !  ايشان تنها اشاره مي کنند که اين مسئله در دست بررسي است . و ما مي پرسيم آيا بايد  هميشه منتظر تخريب شد وبعد بررسي کرد ؟

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست   ....  وي در پايان اين مصاحبه از پر شدن رسوبات در داخل سد مي گويد و اينکه عرصه زيادي از منابع طبيعي تخريب و قابليت اکولوژيکي خود را از دست داده است ضمن آنکه جاده دسترسي در آن محدوده نيز تخريب شده است . همچنين چندين دکل برق از بين رفته و به سبب احتمال سقوط سنگ ، شرايط بسيار ناپايدار و خطر ناکي براي خودرو ها بوجود آمده است.

ديده بانان زمين : از  معاونت سازمان مي پرسد  قيمت ريالي 72 هکتار  منطقه اکولوژيک تخريب شده و قابليت اکولوژيکي خود را از دست داده  چقدر بوده است؟و  اين خسارت سنگين  از جيب چه کسي برداشته  مي شود از جيب باغدار ها ، ويلا سازان ، سند سازان  و يا مجددا از بيت المال و جيب ملت ؟. ما بر اين باوريم علل اصلي اين رانش کاملاٌ مشخص است و آن عبارت است از  تجاوز به عرصه هاي ملي و سند سازي براي آنها . چه چيزي قرار است بررسي شود؟ سازمان حفاظت محيط زيست چرا شفاف به مردم نمي گويد که اين نوع سند سازي ها در مناطقي که ملت به شکل اماني براي حفاظت بدست سازمان سپرده اند ، توسط کدام قدرت ها  انجام مي گيرد  ؟ بنظر ما سکوت و عدم شفافيت  متجاوز را جسور تر مي کند .

 ê

-مدير امور بهره برداري سد لتيان(روزنامه ايران  دوشنبه 28 فروردين  )  

مدير امور بهره برداري سد لتيان  : ... رانش  غير مترقبه جاده اختصاصي سد،کنار سد را تخريب کرده و در صورت ادامه حجم زيادي از رسوبات به درون درياچه سد سرازير مي شود ... در حال حاضر وضعيت محل حادثه تثبيت شده و اگر بارندگي شديد در اين منطقه نداشته باشيم خطري احساس نمي شود ولي بارش هاي شديد  موجب تشديد زمين لغزش مي شود . ....مشغول مذاکره با يک مشاور داخلي و عقد قرارداد هستيم تا ضمن بررسي و انجام مطالعه دقيق تر زمين شناسي سريعاً عمليات انجام دهد . ... وي همچنين به عوامل ديگري چون ارنباط احداث چاه هاي حفر شده در بالا دست سدو بارشهاي اخير با زمين لغزش اين منطقه اشاره کرد و افزود ممکن است نفوذ آب به درون تشکيلات نرم زمين و برخورد آن به تشکيلات سخت زمين اين حالت لغزش را ايجاد کرده باشد.

ديده بانان زمين  : آيا منطقه رانش شده جزو حريم سد نبوده است ؟  آيا اطراف سد لتيان مطالعات زمين شناسي نداشته است تا دامنه هاي مستعد  به  لغزش را مشخص کند؟ اگر چنين نبوده است که واي به حال بقيه سد هايي که در اين مملکت هر روز با سرو صداي زيادساخته مي شود ؟ و اگر  اين مطالعات وجود داشته است، چگونه در جلوي چشم نگهباني سد چنين ساخت و ساز هايي روي چنين دامنه هاي پر خطر مشرف به سد  طي چند سال انجام شده و چرا سکوت اختيار كرده ايد  ؟  مشاور گرفتن بحث ديگري است ولي پاسخ دو سئوال مهم فوق بايد به ملت داده شود !!

  ê

در پي چاپ مطلبي با عنوان " زمين لغزش ميگون ، نتيجه تعريض جاده و تجاوز به حوزه لتيان"  وارائه  تصويري از منطقه آبشار ميگون از سايت ديده بانان زمين  در روزنامه همشهري مورخ   .( 19 فروردين 1385 ) و نيز مطلبي  با عنوان "گسترش جاده در ميگون بدون بررسي هاي علمي و کارشناسي"  در روزنامه شرق مورخ  21/12/84 ،   شهرداري اوشان ، فشم- ميگون  اقدام به  ارسال پاسخ به اين دو روزنامه کرده است .  با توجه به اينکه دو روزنامه مذکور  عيناٌ گزارش کانون ديده بانان زمين در خصوص اين زمين لغزش و علت آن را  منتشر کرده بودند . کانون ديده بانان زمين  لازم مي داند که نقطه نظرات خود را در مورد اين جوابيه ها اعلام نمايد

شهردار :  در پاسخ به اين مطلب بايد گفت ( اشاره به ساخت و ساز هاي  کنار آبشارميگون )  اول اينکه اين اراضي جزو املاک خصوصي و داراي سند ملکيت مي باشد  و برخلاف آنچه که در مقاله مذکور درج گرديده جزو اراضي ملي نمي باشد . دوم آنکه ساختمان هايي که در اطراف ا ين آبشار ساخته شده مجوز آن ساليان پيش صادر گرديده و بر اساس حريمي که در آن زمان تعريف شده بود ساخته شده و اما در زمينه صدور مجوز هاي کسب شده اخذ کليه استعلام هاي لازم از ارگان هاي ذيربط الزامي است که رستوران آبشار نيز مطمئناٌ از اين قاعده مستثني نبوده و نمي باشد

آبشار  ميگون - عکس از کانون ديده بانان زمين - اسفند 84

ديده بانان زمين : نخست آنکه  آبشار ميگون جزو منطقه حفاظت شده البرز مرکزي است  و آبشار ملي است نه خصوصي. دوم اينکه  سند هاي تجاوز، هر زماني هم داده شده باشد،  بايد باطل شود مثل اينکه بگوييد سند پارک نياوران هنوز به نام شاه است و بايد حفظ شود . سوم اينکه  حريم آبشار ها نيز از همان قانون حريم رودخانه هاي طبيعي تبعيت  مي کند . 

  شهردار : ...  اين شهرداري به منظور جلوگيري از پديده ناپسند زمين خواري و تعرض به اراضي ملي اقدام به احداث پارک هاي کوهستاني در سه ناحيه شهري اوشان ، فشم ، ميگون کرده است و ..

ديده بانان زمين  : حوزه آبخيز لتيان  اگر حفظ شود خود طبيعي ترين پارک هاي کوهستاني است و نيازي به اقدام شهرداري نيست. لطفاٌ  تعادل طبيعي اين کوهستان هاي حساس و آبخيز هاي ملي را با نام هاي مجعول پارک کوهستاني بر هم نزنيد! 

شهردار : در دوره اول شوراي اسلامي شهر حدود 565 جواز صادر ، ولي در اين دوره که در سال پاياني آن هستيم تنها حدود 120 جواز صادر شده و .... . اشاره مي شود به اصل هايي از قوانين که مالکيت هاي خصوصي را محترم مي شمارد

ديده بان زمين  : اين ارقام خود گوياي تجاوز هاي متعدد در سال هاي اخير به آبخيز هاي ملي است !!!  

شهردار: .... لذا با عنايت به قدمت 50 ساله شهرداري اوشان ، فشم – ميگون مي بايست کليه عمليات ساختماني بر اساس طرح هادي و در چار چوب ضوابط و مقررات  ادامه يابد تا از اين طريق هيچ حقي از مردم شريف منطقه ضايع نشود .

ديده بانان زمين:  اگر اجازه چنين  تجاوزاتي را  به آبخيز هاي يک ملت و مردم تهران ( نه منطقه ) را بر اساس  طرح هادي مي دهيد، پس سريعاٌ در آن تجديد نظر كنيد . شهرداري به ياد  داشته باشد که اين حوزه و بويژه سرچشمه هاي مهم آن ميگون – شمشک از سر آبخيز هاي مهم حوزه لتيان است  بنا براين در اين حوزه کوهستاني حساس  بايد اداره شهر  بر پايه  ويژگيهاي  جغرافيايي و زمين شناسي منطقه اعمال شود 

 شهردار : ... و اما در خصوص تعريض جاده بايد گفت : منطقه رودبار قصران به دليل داشتن جاذبه هاي طبيعي ، وجود پيست هاي اسکي و همسايگي با کلان شهر تهران يکي از قطب هاي گردشکري است و به همين دليل جاده اين منطقه يکي از پر تردد ترين جاده هاي کوهستاني کشور است ..... لذا ايمن سازي ، تعريض  و پيچ بري جاده با تاکيدي که مراجع ذيصلاح استاني و کشوري بر آن کردند در دستور کار اين شهرداري قرار گرفته است و...

ديده بانان زمين :  اولين اولويت حوزه لتيان حفظ اين حوزه مهم به عنوان يک  حوزه آبخيز براي آب کلان شهر تهران است و گردشگري در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرد . آنچنانكه نمونه اي از اين نوع   تعريض در اسفند ماه موجب رانش هاي وسيع گرديد . و اما در مورد گردشگري ضرورت تغيير نگرش نه تنها در اين منطقه بلکه در کل کشور به چشم مي خورد. در كشورهايي  که به  محيط زيست اهميت والايي  داده مي شود، ظرفيت يابي از فاکتور هاي مهم برنامه ريزي هاي گردشگري است . به اين معني که ظرفيت  منطقه براي پذيرش تعداد مشخص گرشگر تعيين تا حداکثر حفاظت پايدار از محيط طبيعي براي نسل هاي ديگر نيز به عمل آيد .  متاسفانه در مملکت ما مسئولين و مردم هنوز طبيعت را منبعي نا محدود مي پندارند . و تصور مي کنند  به هر منطقه طبيعي گردشگري در هر زمان با هر تعداد ماشيني که خواستند مي توانند بروند . در صورتيكه بايد به افراد آموزش داده شود كه طبيعت نيز مانند يک محيط بسته از ظرفيت محدودي برخوردار است درست مانند سالن سينما يا حتي اتوبوس ، قطار و هواپيما که قادر به پذيرش تعداد  مشخصي است ولي متاسفانه اين ديدگاه در مورد طبيعت گردي هنوز  در کشور ما جا نيافتاده است. چنين ديد گاهي بايد با برنامه ريزي هاي ويژه بوجود آيد تا مانند کشور هاي ديگر استفاده از طبيعت به طور محدود و با رزرو نوبت از قبل انجام گيرد و اين مسئله نيز به مردم آموزش داده شود . اما برنامه ريزي هاي کنوني که ظاهراً بر اساس تقاضا  مي باشد همچنان با روند تصاعدي تخريب محيط طبيعي ،  جايي براي  گردشگري باقي نخواهد گذاشت . از جمله آنکه اگر در چند سال آيند پيش بيني براي حداقل  ده هزار ماشين براي رفتن به شمشک باشد . مي بايست در چند سال آينده منطقه ميگون تا شمشک را به اتوبان هاي چند بانده با پارکينگ بزرگ تبديل کرد. حال با چنين ديد گاهي ديگر نه از تاک ، نشان خواهد ماند نه از تاک نشان !

  شهردار : در خصوص رانش کوه بايد بيان داشت : از خصوصيات جاده هاي کوهستاني حوادثي نظير سيل ، بهمن و رانش و ... مي باشد و هر ساله در تمامي جاده هاي کوهستاني کشور شاهد حوادث اين چنيني هستيم و منطقه رودبار قصران نيز از اين امر مستثني نيست و بعد  از قول گروه مهندسي سازمان زمين شناسي کشور دلايل لغزش اخير ميگون را مطرح مي کند که :  لغزش صفحه اي در واحد هاي شيلي و ماسه سنگ سازند کرج ، پس از تزريق نزولات جوي و به دليل نفوذ پذير بودن ميان لايه هاي شيلي با شيب 35 درجه کاملاٌ به سمت محور اصلي است و نيز شيب توپوگرافي سطح زمين به مقدار 24 درجه به سمت محور اصلي که بد ترين شرايط ناپايداري براي سازه هاي خطي ايجاد مي کند و اضافه مي کند که بر اساس تصاوير ماهواره اي ، در سنوات گذشته بخصوص حدود سه سال قبل مويد تحرکات و لغزش زمين محل مزبور بوده بار گذاري و احداث باغات در بالا دست تحرکات کوهززايي فلات ايران و گسل هاي فرعي منشعب از گسل مشاء فشم را نبايد ناديده گرفت .

ديده بانان زمين :   آقاي شهردار  به درستي با تشريح   وضعيت زمين ساختي منطقه ، به نوعي آسيب پذيري  بسيار بالاي کوه هاي البرز  مرکزي در اين منطقه را خاطر نشان مي سازند.از جمله  اشاره ايشان به وجود گسل بسيار مهم مشاء- فشم . قابل توجه است . بنا براين  از شهردار محترم انتظار مي رفت  و مي رود که  در انجام  فعاليت هاي ظاهراً عمراني در  عرصه هاي کوهستاني چنين حساس و پر خطر  آگاهانه تر عمل کنند  و از هر نوع دست اندازي  به اين عرصه ها که سبب تشديد تنش و رانش شود  جداً  خود داري کنند!  البته اضافه مي کنيم که نظر اوليه کارشناس ارشد و مدير گروه بلاياي طبيعي پايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور در مورد اين لغزش در مصاحبه باايسنا ( مورخ 6/12/84 ) و مطالب منعکس شده در سايت پايگاه داده هاي علوم زمين چنين بوده: " ضمن انعکاس تصوير محل زمين لغزش و نزديکي آن با گسل مشاء – فشم . اعلام مي کنند که : " عامل باربرداري از پاشنه شيب ( تعريض جاده توسط ماشين هاي راهداري )  سبب تحريک مواد سنگي به عمق تقريبي 7 متر و در عرض 80 متر موجب اين رويداد بوده است.

 

سخن آخر : کانون ديده بانان زمين معتقد است آبخيز فروشي در حوزه ليتان و ساير حوزه هاي آب تهران بايد هر چه سريع تر قطع  شود و آزاد سازي حريم رود خانه ها در دستور کار فوري قرار گرفته و ويلا هاي ساخته شده در ارتفاعات سريعاٌ تخريب شود . ضرورت دارد برنامه  مدوني براي عملکرد  هماهنگ و غير بخشي  مسئولان  در اين حوزة مهم آب تهران تدوين و به ملت ارائه شود و  اگر قرار است طرح گردشگري براي آن تعريف شود حتماٌ  بايد با توجه به اولويت حفظ اين آبخيز حياتي باشد.  در غير اين صورت  بايد مسئولين منتظر پيامد ي مهلک يعني بحران آب تهران باشند  و در اين مورد ترديدي  به دل راه ندهند !   

اين آبخيز ها متعلق به همة نسل ها است و هيچ کس با هيچ سندي حق تملک ، تصاحب و تغيير کاربري آن را ندارد .

 کانون ديده بانان زمين به  اکثر قوانين  مرتبط با اين مناطق آشنايي دارد ولي متاسفانه براي فرار از هر قانون تبصره اي  به آن اضافه شده است. بنا براين اراده اي ملي و قوي  لازم است تا  فرا تر از اين مالکيت هاي دولتي و يا خصوصي ،  آبخيز ها را براي نسل ها حفظ شود  ! ابطال اسناد تجاوز بر عرصه هاي ملي،   جسارت و  شهامت  مي خواهد .

 تأ مين آب سالم از وظايف دولت ها است و نمي توان آن را ناديده گرفت

آيا مسئولين نگران پيامد هاي بحران آب  کلان شهر تهران نيستند ؟

***

 جلوه هاي زيبا در حوزه لتيان - تصاوير از کانون ديده بانان زمين - نسرين دخت خطيبي - اسفند 84 و ارديبهشت 85

Ú

 

 

 

تصاويري چند از تخريب شتابان  در حوزه لتيان -، نمونه هاي بارز  بي قانوني  محض و تجاوز به عرصه هاي ملي - تصاوير از کانون ديده بانان زمين - نسرين دخت خطيبي - اسفند 84 و ارديبهشت 85

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی