بيش از 100 کيلومتر از سواحل درياي مديترانه به 15000 تا 30000 تن نفت آلوده شده است !

  ترجمه : کانون ديده بانان زمين

بيروت – حملات هوايي اسرائيل به مخازن بنزين يکي از نيروگاه هاي برق لبنان ، فاجعة زيست محيطي به بار آورد . حمدان کارشناس محيط زيست لبنان اظهار داشت که بيش از 100 کيلومتر از سواحل درياي مديترانه به 15000 تا 30000 تن نفت آلوده شده است . وي ادامه داد که کارشناسان به دليل حملات هوايي بهيچوجه نمي توانند در اين مناطق فعاليت داشته باشند و اضافه کرد " ما در بازديد کوتاهي که از منطقه به عمل آورديم شاهد گسترش لاية بسيار وسيع نفتي و اجساد بيشمار ماهيها و خرچنگ ها بوديم . "

 

 منبع : گرين پيس جولاي 2006

 

***

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی