دشت لوت

Dasht-e-LUT

 

 
غروب سحر انگيز دشت لوت

 
چشم انداز ديگري از کلوت ( ياردانگ )

A landscape of Kalots(Yardangs)درخت سرو کهنه در روستاي سيرچ

 


کلوت ها و ماسه هاي روان

 

Next

 

Home