گام مثبت  ناشران در حفظ محيط زيست

"انجمن ناشران نوين کانادا"

(NEW  SOCIETY  PUBLISHERS  )

ترجمه  و تنظيم کانون ديده بانان زمين : مهين سروري – تيرماه 85

 

انجمن ناشران نوين رسالت خود را در به چاپ رساندن کتبي مي دانند که به ايجاد ساختار جامعة مدني بر اساس عدالت اجتماعي و اکولوژي پايدار کمک نمايند آنهم با ايجاد کمترين اثرات سوء زيست محيطي.  در راه رسيدن به چنين هدفي اين گروه از ناشران نه تنها در مرحله آموزش دست به چاپ کتب آموزشي زيست محيطي زده اند بلکه در مرحله عملي نيز گام هاي مثبت و فراتري برداشته اند . از جمله اينکه در راه نشان دادن پايبندي خود به حفظ جنگل هاي باقي مانده ، در برنامه اي دراز مدت عدم استفاده از چنين جنگل هايي را در سر تاسر دنيا راهکار خود قرار داده اند .

 چاپ هر يک از کتب توسط اين ناشران گامي است که در راه پايان بخشيدن به جنگل زدايي و تغييرات آب و هواي جهاني برداشته مي شود .

کتب چاپ شدة اين ناشران بر روي کاغذ هاي صدرصد بري از استفادة درختان قديمي جنگلي (کاغذ هاي 100 %بازيافتي  ) و100 %  عاري از مواد اسيدي و بدون استفاده از کلر و با جوهر هاي نباتي  به چاپ رسيد

به عنوان مثال "انجمن ناشران نوين"در چاپ 5000 جلد کتاب 207 صفحه اي با قطع وزيري،   به سهم خود در حفظ ذخاير منابع طبيعي و حفظ محيط زيست  به شرح زير کوشيده اند  :

·        نجات 26 اصله درخت هاي قديمي

·        جلوگيري از ايجاد 2391 پوند زباله جامد

·        صرفه جويي و ذخيره 2631 گالن آب

·        صرفه جويي و ذخيره 3432 کيلووات ساعت الکتريسته

·        جلوگيري از ايجاد 4347 کيلوگرم گاز گلخانه اي

·        جلوگيري از ايجاد 19 پوند مواد   AOX   و  VOC   ,HAP

·        جلوگيري از ايجاد 7 يارد مکعب ( زمين ) جهت دفن زبابه

ارقام ذکر شده در فوائد زيست محيطي فوق بر پايه تحقيقاتي که براي سنجش اثرات صنعت کاغذ بر محيط زيست توسط گروه مسئول کاغذ ( PAPERS TASK FORCE و بخش بودجة دفاعي زيست محيطي (ENVIRONMENTAL  DEFENSE  FUND )  انجام شده بود محاسبه گرديده است .

***

منبع : انجمن ناشران نوين  ( NEW  SOCIETY  PUBLISHERS,2005    )

در چاپ هر يک از کتب خود چنين اطلاعاتي را در اختيار خوانندگان خود قرار مي دهند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی