پارک ملی پابند

 مجموعه   دوم  تصاویر   

مجموعه دوم: تصاویری از درختان بجامانده ، گل های بهاری وگونه های علفی

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند -درخت بلند مازو در قبرستان امامزاده عبدالله الارز  و سگ گله  چه هشیار نگهبانی می دهد

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی بهار 1391

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند -درخت بلند مازو -دور درخت ( یقه )  5  متر و 10 سانت - سن تقریبی بیش از ششصد سال

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی -بهار 1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند -درخت بلند مازو در قبرستان امامزاده عبدالله الارز

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی -بهار 1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند -درخت بلند مازو در قبرستان امامزاده عبدالله الارز

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند - درخت آزاد  و چه غریبانه

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار 1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند - درخت بلند مازو  در "الارز"  در الارز به بلند مازو می گویند  " مازبالو "

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی بهار 1391

 

پارک ملی پابند

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار 1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند-شکوفه درخت ولیک

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

عکس از مینا  -محبوبی- بهار 1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند- درخت کرب karb  (کرکو)

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی  - بهار 1391

 

14 از  50

 ادامه

     صفحه اصلی