پارک ملی پابند

ادامه  مجموعه   سوم تصاویر   

 

  مجموعه سوم :  تصاویری از  غارت بزرگ جنگل های هیرکانی این میراث طبیعی نسل ها

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند   -  "چهل تیکه"  یا  همان  پارسل بندی  طرح های جنگل نداری! ! محصولی از سازمان جنگل ها و مراتع

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - آخرین جنگل های باقی مانده در محاصره پروژه های بیابان سازی

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - غارت   جنگل های هیرکانی این میراث طبیعی نسل ها

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - غارت   جنگل های هیرکانی این میراث طبیعی نسل ها

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - لکه های سبز تهی را حذف کنید  ، چیزی جز بیابان می بینید ؟! محصولی از سازمان جنگل ها و مراتع

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  -پارک ملی پابند  - سندی از شقاوتی که شرکت های درخت کنی با نظارت سازمان جنگلها و مراتع در حق این نسل و نسل های آینده انجام داده اند، آنهم در کشور خشک و بیابانی که جنگل های مرطوب آن تنها کمتر از یک درصد است  !

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - غارت   جنگل های هیرکانی این میراث طبیعی نسل ها

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

27 از  50

 ادامه

     صفحه اصلی