پارک ملی پابند

 

ادامه مجموعه  اول تصاویر   

 چشم انداز هایی از برخی فضا های  جغرافیایی و جنگل های باستانی برجای مانده پارک ملی پابند

 

 

پارک ملی پابند

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

پارک ملی پابند

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

پارک ملی پابند

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار 1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار 1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار 1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

3 از  50

 ادامه

     صفحه اصلی