پارک ملی پابند

 مجموعه   چهارم تصاویر   

مجموعه چهارم :  تصاویری چند از اشکال بارز بیا با نی، پیامد جنگل زدایی در پارک ملی پابند

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - اشکال بارز بیابانی

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  -اشکال بارز بیابانی

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - اشکال بارز بیابانی- پدیده فرسایش های خندقی قیفی شکل

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - اشکال بارز بیابانی- پدیده فرسایش های خندقی قیفی شکل

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - اشکال بارز بیابانی

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - اشکال بارز بیابانی

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - اشکال بارز بیابانی

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - اشکال بارز بیابانی

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

31 از  50

 ادامه

     صفحه اصلی