پارک ملی پابند

 ادامه مجموعه   پنجم  تصاویر   

مجموعه  پنجم : تصاویری چند از آثار کوه خواری و معدن کاوی در پارک ملی پابند

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند -آگهی کوه خواران البرز : جنگل وکوه  ، در سریع ترین زمان به پول تبدیل می شود با شعار تولید ملی 

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند -آگهی کوه خواران البرز : جنگل وکوه  ، در سریع ترین زمان به پول تبدیل می شود با شعار تولید ملی 

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند -آگهی کوه خواران البرز : جنگل وکوه  ، در سریع ترین زمان به پول تبدیل می شود با شعار تولید ملی 

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند-  سنگ مورد نیاز شرکت کوه خوار باید تامین شود ، حتی به بهای برداشت سنگ بستر جنگل های هیرکانی

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند -آگهی کوه خواران البرز : جنگل وکوه ، در سریع ترین زمان به پول تبدیل می شود با شعار تولید ملی 

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند -آگهی کوه خواران البرز : جنگل وکوه  ، در سریع ترین زمان به پول تبدیل می شود با شعار تولید ملی 

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - دیروز جنگلش را به جیب زدند  و امروز البرز  را می خواهند از جا بکنند و تبدیل به پول کنند

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی بهار1391

 

35 از  50

 ادامه

     صفحه اصلی