پارک ملی پابند

 ادامه مجموعه  ششم   تصاویر   

مجموعه  ششم:  تصاویری چند از فرونشست زمین،  زمین لغزش و فرسایش های آبی شدید در پارک ملی پابند ناشی از جنگل زدایی

 

پارک ملی پابند

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

 دیگران کاشتند ، آنها درو کردند!

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

 دیگران کاشتند ، آنها درو کردند!

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

 پارک ملی پابند -نتیجه راه سازی های فله ای بعد از هر بارندگی

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

40 از  50

 ادامه

     صفحه اصلی