منطقه حفاظت شده پرور

ادامه مجموعه دوم  تصاویر   

مجموعه دوم : تصاویری چند از درختان کهنسال اُرس -گردو و... در منطقه حفاظت شده پرور

 

ارس-پرور

منطقه حفاظت شده پرور-درختان کهنسال اَُرس Juniperus  - روستای پرور

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از :نسرین دخت خطیبی  -پاییز 1391

 

 

-پرور

منطقه حفاظت شده پرور-درخت کهنسال گردو - ملاده

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از :مینا محبوبی - بهار1391

 

 

 

-پرور

منطقه حفاظت شده پرور-درخت کهنسال گردو - سن تقریبی درخت  گفته می شد بیش از 400 سال

 IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province 

عکس از :طیبه موسوی  - بهار1391

 

 

 

-پرور

منطقه حفاظت شده پرور-درخت کهنسال گردو

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از :طیبه موسوی  - بهار1391

 

 

-پرور

منطقه حفاظت شده پرور-درخت کهنسال گردو

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از :نسرین دخت خطیبی  -پاییز 1391

 

 

ا-پرور

منطقه حفاظت شده پرور-درخت کهنسال بید

عکس از :نسرین دخت خطیبی  -پاییز 1391

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

 

 

 

 

 

-پرور

منطقه حفاظت شده پرور-درخت کهنسال بید - محیط درخت حدود 3 متر

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از :مینا محبوبی - پاییز1391

10 از  54

 ادامه

     صفحه اصلی