منطقه حفاظت شده پرور

 مجموعه ششم  تصاویر   

مجموعه ششم : تصاویری چند از  سفید رود  و آبخیز های آن در مرز طبیعی سمنان و مازندران در محدوده  فی نسک که در اثر سد سازی آسیب های جدی خواهند دید 

 

 

 

-پرور

منطقه حفاظت شده پرور - سفید رود و کوه سر طلا در محدوده  فی نسک

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی 1391

 

 

 

 

پرور

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی 1391

 

 

پرور

منطقه حفاظت شده پرور- سفید رود و کوه سر طلا در محدوده  فی نسک

IRAN- parvar protected area  -SemnanProvince 

عکس از : نسرین دخت خطیبی 1391

 

 

 

پرور

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی 1391

 

 

 

پرور

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : مینا محبوبی 1391

 

 

 

 

پرور

منطقه حفاظت شده پرور-  کوه " سرطلا " و پیشکوه های دره سفید رود در محدوده فی نسک

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی 1391

 

 

 

 

پرور

منطقه حفاظت شده پرور- نمایی از دره عمیق سفید رود در محدوده فی نسک

( دره ای بکر و هول انگیز با شیب های بسیار تند و تراس های سنگی زیاد که موفق شدیم  تا کف این دره را بپیماییم )

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : مینا محبوبی 1391

 

 

 

پرور

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : مینا محبوبی 1391

 

 

 

 

پرور

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : نسرین دخت خطیبی 1391

 

29 از  54

 ادامه

     صفحه اصلی