منطقه حفاظت شده پرور

 ادامه مجموعه هشتم تصاویر   

 

مجموعه هشتم : چشم انداز هایی از کهن روستا های ملاده( ایوک )، فی نسک، تلاجیم ، کاورد که در صورت  ساخته شدن سد فی نسک آسیب های جدی خواهند دید

 

پرور-ملاده

منطقه حفاظت شده پرور - ملاده

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : مینا محبوبی 1391

 

 

 

پرور-ملاده

منطقه حفاظت شده پرور - سفیدرود-  ملاده

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : طیبه موسوی 1391

 

 

 

پرور-ملاده

منطقه حفاظت شده پرور - سفیدرود-  ملاده

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : طیبه موسوی 1391

 

 

 

پرور-ملاده

منطقه حفاظت شده پرور -سفیدرود- ملاده

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : مینا محبوبی 1391

 

 

 

پرور-ملاده

منطقه حفاظت شده پرور -سفیدرود- ملاده

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : مینا محبوبی 1391

 

 

 

پرور-ملاده

منطقه حفاظت شده پرور - سفیدرود-  ملاده

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : طیبه موسوی 1391

 

 

 

پرور-ملاده

منطقه حفاظت شده پرور - سفیدرود-  ملاده

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : طیبه موسوی 1391

 

 

35 از  54

 ادامه

     صفحه اصلی