منطقه حفاظت شده پرور

 ادامه مجموعه نهم  تصاویر   

مجموعه نهم  :  تصاویری چند از  دیگر روستا ها ی منطقه حفاظت شده پرور

 

روستای پرور

 منطقه حفاظت شده پرور - روستای پرور  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از  عکس از :نسرین دخت خطیبی  :    1391

 

 

 

 

روستای پرور

 منطقه حفاظت شده پرور - روستای پرور  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

  عکس از :نسرین دخت خطیبی   1391

 

 

 

 

 

روستای پرور

 منطقه حفاظت شده پرور - روستای پرور  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از :نسرین دخت خطیبی   1391

 

 

 

 

روستای پرور

 منطقه حفاظت شده پرور - روستای پرور  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

 عکس از :نسرین دخت خطیبی    1391

 

 

 

 

روستای پرور

 منطقه حفاظت شده پرور - روستای پرور  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : طیبه موسوی    1391

 

 

 

 

روستای پرور

 منطقه حفاظت شده پرور - روستای پرور  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : طیبه موسوی  1391

 

 

 

 

روستای پرور

 منطقه حفاظت شده پرور - روستای پرور  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : طیبه موسوی  1391

 

 

 

 

روستای پرور

منطقه حفاظت شده پرور - روستای پرور  

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : مینا محبوبی 1391

 

 

50 از  54

 ادامه

     صفحه اصلی