گل راميان ( چشمه گل )

 GOLSPRING , RAMIYAN

 

 

 
چشم انداز ديگري از گل راميان

  
چشم انداز ديگري از گل راميان


 
 

چشم انداز ديگري از گل راميان
 

بستر خشک رودخانه قوري چاي ( رودخانه راميان )  در کنار چشمه گل

تخريب  بستر سيل خيز رودخانه گويا از مدتها پيش در دستور کار قرار دارد بويژه با احداث آب بندان ها در بالا دست آن . ولي قطعاٌ  سيل هاي آتي، با توجه به تخريب پوشش جنگلي بالا دست آن مخرب تر از پيش خواهد بود و اين تهديدي است براي تخريب محيط آبي مينياتوري گل راميان

 

 

Home