معرفي سايت هاي جديد پنج کشور جهان به کنوانسيون رامسر

به مناسبت روز جهاني تالاب ها ( 2 فوريه 2005 )

 

برگردان: فرشته موثق نژاد- كانون ديده بانان زمين

برگرفته از سايت اينترنتي كنوانسيون رامسر

چين

در روز جهاني تالاب کشور چين 9 سايت   جديد معرفي کرد .

جمهوري خلق چين 9 تالاب جديد حائز اهميت بين المللي با سطحي به وسعت نزديک به 400 هزار هکتار را معرفي کرد . يکي از از آنها خورشوانگ تائي ، در رودخانه ليائو در شمال شرقي چين در « وسيع ترين بستر نيزاري دنيا » واقع است . هشت سايت جديد ديگر در محدودة کوئينگ هائي و جونان و منطقة خود مختار تبت واقع شده و همگي از مرداب ها و درياچه هاي مرتفع هستند که يکي از آنها به ارتفاع 6500متر در مين سرچشمه هاي رودخانه هاي برهماپوترا است .همة آنها ساختار هيدرولوژيکي بسيار مهم دارند و در منطقه و نيز جريان هاي پائين دست از اهميت بسزايي برخوردارند و نيز ارزش زيادي از نظر پرندگان مهاجر شامل اردک گردن سياه دارد که در معرض خطرنابودي مي باشد .

به دليل دورافتاده بودن اين سايت  ها بعضي از آنها حاوي گونه هاي بسيار نادر به ويژه گونه هاي ماهي ها بوده ، منابع حياتي براي مردم محلي محسوب مي شوند . معرفي اين کوهستانها بخشي از کوشش کشور چين در جهت حفاظت و بهره برداري خردمندانه از تالاب هاي واقع در کوه هاي مرتفع هيماليا است و از سوي برنامة جهاني آبهاي شيرين و نيز WWF حمايت مي شوند .

مكزيك

 

کشور مکزيک  به مناسبت روز جهاني تالاب  4 سايت   جديد به عنوان مناطق با ارزش بين المللي به ليست رامسر اضافه کرد . يکي از اين سايت هاي جديد مجموعه اي کوچک در شهر وراکروز ( Veracruz ) و يک پارک ملي در جزيره کزومل ( Cozumel  ) در کارائيب و مرداب ساحلي  و همچنين درياچه اي در ايالت ميچوکان ( Michoacan ) است .

کشور مکزيک تاکنون  55 منطقه  با وسعتي برابر با 5 ميليون 115 هزار و 393 هکتار را در ليست رامسر ثبت کرده است.

سوئيس

 

کشور سوئيس در روز جهاني تالاب ها تالاب هاي کوهستاني خود را به عنوان سايت هاي جديد ثبت کرد .

دولت سوئيس ميزبان مراسم روز جهاني تالاب ها ، سه تالاب برخوردار از ارزش هاي بين المللي خود را به عنوان بخشي از جشن هاي روز تالاب معرفي کرد . سوئيس اکنون با يازده سايت   مساحتي بالغ بر 8676 هکتار را در ليست رامسر به ثبت رسانده است .

تالاب هاي Laubersmad Salwididi  با وسعت 1376 هکتار در زمين هاي باتلاقي شيب هاي شمالي آلپ واقع و داراي عنوان ذخاير بيوسفر يونسکو ، Rhonegletschervorfeld  متشکل از مناطق آلپي و زبانه  يخچال هاي طبيعي رون Rhon  و سرچشمه رودخانه رون و Vadretda Roseg  شامل منطقة آبرفتي آلپ در نقطه خروجي دويخچال طبيعي واقع در دورترين بخش شرقي کشور مي باشند .

 تانزانيا

تانزانيا مجموعة ساحلي اعجاب انگيز خود را به ليست رامسر افزود.

جمهوري متحدة تانزانيا مجموعة ساحلي اعجاب انگيز خود را به ليست رامسر اضافه کرد . اين سايت   مجموعه اي از زيست گاه هاي دريايي است که وسعتي به مساحت 696908 هکتار را پوشانده و متشکل از دلتاي رودخانة Rufiji و جزيرة Mafia .

 با سواحلي به طول تقريبي 25 کيلومتر است که با جزاير کوچکتر ، تپه هاي ماسه اي و جزاير مرجاني و مجمع الجزاير سانگو در جنوب احاطه شده و نيز در مجاورت آبهاي نظير کانال Mafia   و آبهاي ميان مفيا و سانگو – در سانگو واقع است . منطقه  وسيعي از جنگل هاي مانگرو ( حرا ) با وسعت 55000 هکتار و نيز زمين هاي مسطح ، بستر هاي علف دريايي و تپه هاي شني که بنظر مي رسد همگي از نظر اکولوژيکي به جريان رودخانه وابسته هستند .

مجمعالجزاير سانگو –سانگو با تنوع گسترده و انبوه از مجموعة صخره هاي مرجاني با 49 گونه مرجان هاي سخت و 12 گونه مرجان هاي نرم تشکيل شده و نيز 5 گونه جهاني لاک پشت دريايي در خطر نابودي شامل لاک پشت سبز و لاک پشت Hawksbill وجمعيت کوچکي از گاوهاي دريايي مربوط به اين منطقه  مي باشد . يک بررسي اجمالي در اين دلتا  تنها در سال 2001، 40160 پرندة دريايي متعلق به حداقل 62 گونة مختلف را نشان داد .

آمريکا

کشور ايالات متحده آمريکا در اين روز دو تالاب باارزش بين المللي در ايالت کاليفرنيا را به کنوانسيون رامسر معرفي کرد .

اين تالاب در رودخانه ملي  تي جوانا Tijuana  و منطقه اکولوژيکي گرس لند Grassland و هردو در ايلت کاليفرنيا قرار دارند .

خور رودخانه تي جوانا به عنوان ذخيره پژوهشي ملي در شرقي ترين نقطة جنوبي کاليفرنيا و در مرز مکزيک واقع است و منطقه گرس لند که وسيع ترين مجموعة بازماندة از آبهاي شيرين در اين ايالت مي باشد به دليل وجود پرندگان آبي زمستان گذران و پرندگان کنار آبزي از شهرت فراواني برخوردار است

ايالت متحده اکنون 21 تالاب برخوردار از ارزش هاي بين المللي با سطحي بالغ بر يک ميليون 258 هزار و 751 هکتار را در ليست رامسر به خود اختصاص داده است .

 

 

 

صفحه اصلی