شمشاد  هیرکانی  -Buxus hyrcana

 ادامه تصاویر

 شمشادستان - جنگل های باستانی هیرکانی - منطقه حفاظت شده البرز مرکزی ( استان مازندران- شهرستان نوشهر - بخش مرکزی 

 -IRAN- Buxus hyrcana Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz-Protected area 

 عکس از مینا محبوبی  - خرداد  1387

 

IRAN - Buxus hyrcana- Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz-Protected area 

شمشاد هیرکانی  - جنگل های باستانی شمال  -  منطقه حفاظت شده البرز مرکزی ( استان مازندران- شهرستان نوشهر - بخش مرکزی 

 عکس از نسرین  دخت خطیبی   - خرداد  1387

 

 

 شمشادستان - جنگل های باستانی هیرکانی -  منطقه حفاظت شده البرز مرکزی ( استان مازندران- شهرستان نوشهر - بخش مرکزی 

IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz-Protected area 

   عکس از مینا محبوبی  - اردیبهشت  1387

 

  جنگل های  باستانی هیرکانی -  منطقه حفاظت شده البرز مرکزی ( استان مازندران- شهرستان نوشهر - بخش مرکزی 

-IRAN- Buxus hyrcana  - Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz Protected area 

 عکس از مینا محبوبی  - اردیبهشت  1387

 

   IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz Protected area 

 شمشادستان های جنگل های باستانی شمال  منطقه حفاظت شده البرز مرکزی ( استان مازندران- شهرستان نوشهر

 ( ذخیره گاه جنگلی Andarud)  عکس از: نسرین دخت خطیبی   - خرداد 1387

 

 جنگل های باستانی شمال  منطقه حفاظت شده البرز مرکزی ( استان مازندران- شهرستان نوشهر - بخش مرکزی

IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz Protected area 

 عکس از:  مینا محبوبی   - خرداد   1387

 

 جنگل های باستانی شمال  منطقه حفاظت شده البرز مرکزی ( استان مازندران- شهرستان نوشهر - بخش مرکزی

IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz Protected area 

 عکس از:   عکس از: نسرین دخت خطیبی  - اردیبهشت  1387

   2 از5

ادامه  

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

صفحه اصلی