زوایائی تصویری از گسترش ساخت و سازها  بر روی ارتفاعات جنگلی و دست اندازی ها به این میراث طبیعی نسل ها

ادامه تصاویر

 

 

شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

 راه  جدید " شش رودبار و دراسله" با تخریب صخره  های زیبا و با شکوه  برای معدن کاوی های بیشتر  فلورین

عکس از کانون دیده بانان زمین - مینا محبوبی

 

 

شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

جنگل های حفاظت شده و  تخریب های بی مهابا  

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

 حصار کشی ( فلش های نارنجی )  و خصوصی کردن میراث طبیعی ملی از سهم نسل ها

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

 شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

   جنگل های حفاظت شده و راه هایی به سوی انهدام

عکس از کانون دیده بانان زمین - مینا محبوبی

 

 

شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

دست اندازی به میراث طبیعی ملی  از سهم نسل ها دریک منطقه  ظاهرا  حفاظت شده

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

13 از21

 ادامه

 صفحه اصلی