8 هزار هکتار جنگل های حفاظتی اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست از منطقه  شش رودبار  به روایت تصاویر ماهواره ای !

 

 

بنا بر شواهد تصویری ماهواره ای ماه هشت  2010   ، آنچه که به عنوان 8 هزار هکتار مناطق جنگلی شش رودبار که جزیی از ده درصد مناطق حفاظتی کشور اعلام و در فهرست جنگل های حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست ارائه  شده است ،  شامل  سطوح جنگلی  به علاوه سطوح مرتعی ، جنگل های پاک تراشی شده و جنگل های نابود شده برای معدن کاوی و همچنین  ارتفاعات بدون پوشش و...است.

بنا براین سازمان حفاظت محیط زیست باید به جای بازی با افکار عمومی و ارائه آمار نادرست از جنگل های حفاظتی ، مناطق تخریب و نابود شده را از این فهرست حذف کند   !!

 

 

 

شش رودبار ماهواره ای

تصویر ماهواره ای Google-8/12/2010   از منطقه  ده درصد  حفاظت شده جنگلی  شش رودبار  - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

 

 

 

 

شش رودبار ماهواره ای

تصویر ماهواره ای Google-8/12/2010   از منطقه  ده درصد  حفاظت شده جنگلی  شش رودبار  - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

 

 

 

 

شش رودبار ماهواره ای

تصویر ماهواره ای Google-8/12/2010   از منطقه  ده درصد  حفاظت شده جنگلی  شش رودبار  - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

 

 

 

شش رودبار ماهواره ای

تصویر ماهواره ای Google-8/12/2010   از منطقه  ده درصد  حفاظت شده جنگلی  شش رودبار  - جنگل های باستانی هیرکانی  مازندران - سواد کوه

 

 

 

شش رودبار

بخش غربی منطقه ده درصد حفاظت شده جنگلی شش رودبار در نقشه توپوگرافی 1:50000

19 از 21

  ادامه

   صفحه اصلی