الزامي شدن نصب سيستم گرمايش خورشيدي بربام همة ساختمان‌هاي جديد 

تا دست كم 30 درصد انرژي لازم براي گرم كردن آب را تأمين كند

ترجمه :  کانون ديده بانان زمين

از ماه اكتبر بايد بربام همة ساختمان‌هاي جديد يك سيستم گرمايش خورشيدي نصب شود تا دست كم 30 درصد انرژي لازم براي گرم كردن آب را تأمين كند . پيش از اين ، اين طرح در بارسلونا پياده شده بود اما اكنون در سراسر كشور به اجرا در مي‌آيد . دولت اسپانيا حتي براي ساختمان‌هاي اداري بزرگ دستور نصب فوتوولتاژ را صادر كرده است .به اين ترتيب اين كشور از نظر وضع قوانين خورشيدي در رأس كشورهاي اروپائي قرار خواهد گرفت .

در كشور آلمان اكنون تنها 5 درصد همة خانه هاي شخصي به كولكتورهاي خورشيدي مجهز هستند .

منبع : گرين پيس  سپتامبر 2006

 

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی