پارك ملي تپه هاي شني

 

برگردان : فرشته موثق نژاد

كلورادو ـ 25 سپتامبر 2004 ( ENS )

 

 تپه هاي شني بزرگ كلورادو، عنوان جديدترين پارك ملي را گرفت .

وزير كشور در جشني در كلورادو، سند اثر تاريخي تپه شني بزرگ را به عنوان پنجاه و هشتمين پارك ملي امضا كرد و آنرا بنام ساعت شني زنده ناميد. پارك جديد كه به عنوان پارك ملي شني بزرگ و حفاظت شده اعلام شد در جنوب دره سن لوئيس كلورادو نزديك كوه هاي سانگر دو كريستو واقع است.

تپه شني به ارتفاع 750 پا بلندترين تپه شني در شمال آمريكاست و چشم اندازي از مراتع، شن ،كوه و درياچه دارد. افزايش و كاهش جريان باد و ضربان امواج آب، مناظر بديعي از طبيعت خلق مي كند كه ارزش حفاظت دائمي را دارد.

 

 

صفحه اصلی