مردم اصفهان از نزديك شدن به زاينده رود منع شدند

سازمان حفاظت محيط زيست مردم را از نزديك شدن به زاينده رود به علت ورود فاضلاب انساني منع كرده است.مدير عامل سازمان آب و فاضلاب اصفهان بروز فاجعه زيست محيطي را منتفي ندانست.او علت انتقال تونل فاضلاب شهري به زاينده رود را فرسودگي شبكه فاضلاب منطقه قديمي شهر كه بيش از سي سال قدمت دارد دانست كه بايد با اعتبارات دولتي بازسازي شود( روزنامه ايران مورخ 16 شهروير ماه 1383 صفحه 20)

از آنجا كه رودخانه ها منبع اصلي آب آشاميدني است و بنا بر گزارشهاي سازمان بهداشت جهاني عامل يك سوم ازمرگ ومير كودكان دنيا ناشي از آلودگي آبها و سيستم فاضلاب نامطلوب است.نياز به ايجاد تصفيه خانه فاضلابهاي صنعتي –كشاورزي-شهري از مسايل اجتناب ناپدير است.

در راستاي حل اين معضل  وزارت نيرو اعلام كرده است  5 تصفيه خانه در شهرهاي ياسوج،خرم اباد،سوسنگرد، مرند و ميانه كه با هزينه 25 ميليارد تومان حدود 700 هزار جمعيت را تحت پوشش قرار مي دهد طي يك ماه آينده راه اندازي ميشوند.  در مجمع  12 تصفيه خانه از  30 تصفيه خانه طراحي شده در  برنامه بلند مدت شركت آب و فاضلاب به بهره برداري رسيده است.

همچنين سازمان حفاظت محيط زيست  از پايان تدوين برنامه اجرايي حفاظت از 70 رودخانه بزرگ آلوده كشور خبرداد  كه پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان بايد به اجرا درآيند.(روزنامه ايران 21 شهريور ماه صفحه  4 و 17)

اميد مي رود سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نيرو برنامه هاي اعلام شده را به اجرا دراورده و از تخريب رودخانه هاي كشور و قوع هزينه هاي جبران ناپذير انساني و محيط زيست جلوگيري كنند.

 

                                صفحه اصلی