شاهکار مدیریت منابع طبیعی و مدیریت پسماند درشرق مازندران

ذخیره زباله ساری در دل ذخیره گاه اُرس

 

تصاویری از فاجعه دفن زباله های ساری در ذخیره گاه اُرسJuniperus

 

    

زباله ساری

عکس از : نسرین دخت خطیبی   - 1391

 

 

زباله ساری

ذخیره زباله  ساری در دل ذخیره گاه اُرس- ایجاد ترانشه و پیش روی

عکس از :  نسرین دخت خطیبی - 1391

 

 

زباله ساری

ذخیره زباله  ساری در دل ذخیره گاه اُرس

عکس از :  طیبه موسوی   - 1391

 

 

 

زباله ساری

ذخیره زباله  ساری در دل ذخیره گاه اُرس

عکس از :  نسرین دخت خطیبی - 1391

 

 

 

 

زباله ساری

عکس از :  نسرین دخت خطیبی - 1391

 

 

 

 

زباله ساری

عکس از :  نسرین دخت خطیبی - 1391

 

 

3 از  9

 ادامه

     صفحه اصلی