منطقه حفاظت شده بولا

 مجموعه  دوم تصاویر ن

مجموعه  دوم :   ذبح درختان راش  Fagus orientalis چند صد ساله  توسط  هیولای جنگل خوار چوب فریم درمنطقه حفاظت شده بولا

 

-بولا

شرکت چوب فریم بجای محیط بانی در ابتدای منطقه حفاظت شده بولا   

 IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار 1391

 

 

 

 

 

-بولا

چوب فریم ، شرکت  سهامی !!بهره برداری از حق نسل ها !

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار 1391

 

 

 

 

 

-بولا

اینهم تصویری از  این سوی  نرده های  چوب فریم

 تولید ملی!! از سهم نسل ها با نابود سازی آخرین بقایای جنگل های هیرکانی

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار 1391

 

 

 

 

 

 

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا - نمونه  آشکار  مسئولیت گریزی سازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت از  میراث طبیعی نسل ها در مقابل متجاوزین 

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از مینا محبوبی - بهار 1391

 

 

 

 

 

جنگل-بولا

 برای اینکه  دور یک درخت راشFagus orientalis به 25 سانتیمتر برسد  ، دستکم  پنجاه سال  باید از عمر آن بگذرد . حال حساب کنید  عمر راش تصویر بالا را !!

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از مینا محبوبی - بهار 1391

 

 

 

 

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا - نمونه  آشکار  مسئولیت گریزی سازمان حفاظت محیط زیست  در حفاظت  از حقوق نسل ها 

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

 

 

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا - نمونه  آشکار  مسئولیت گریزی سازمان حفاظت محیط زیست  از حقوق نسل ها در مقابل متجاوزین 

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از مینا محبوبی - بهار 1391

11 از  24

ادامه

 

     صفحه اصلی