منطقه حفاظت شده بولا

 مجموعه  اول تصاویر ن

مجموعه  اول تصاویری چند  از جنگل های منطقه حفاظت شده بولا  

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا - درخت راش  Fagus orientalis

 IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا - درخت راش  Fagus orientalis

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا - درخت راش  Fagus orientalis

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا - درخت راش  Fagus orientalis

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از مینا محبوبی - بهار 1391

 

 

 

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا - درخت راش  Fagus orientalis

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از مینا محبوبی - بهار 1391

 

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

 

جنگل-بولا

منطقه حفاظت شده بولا

IRAN- boola  protected area  -Mazandaran & Semnan  Province

عکس از مینا محبوبی - بهار 1391

 

2 از  24

ادامه

     صفحه اصلی