چهار هزار شهر از 88 کشور جهان در پاسخ مثبت به فراخوان ساعت زمین در خاموشی فرو رفتند

 

با این رفتار بین المللی،  میلیونها نفر به رهبران جهان نشان دادند که خواستار اقداماتی موثر و عملی برای کاهش گرمایش زمین هستند

 

 

ادامه تصاویر

2 از 3

ادامه

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی