پارک ملی پابند

 

مجموعه  اول تصاویر   

 چشم انداز هایی از برخی فضا های  جغرافیایی و جنگل های باستانی بر جای مانده پارک ملی پابند

 

رودخانه نکا بعد از روستای نیالا  و  پل فلزی  بر روی  

در مسیر جاده گلوگاه-سرخگریوه ( شرقی ترین روستای پارک ملی پابند ) - دامغان

 عکس از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 جاده گلوگاه-سرخگریوه ( شرقی ترین روستای پارک ملی پابند ) - دامغان

عکس  از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

رودخانه نکا  در جاده گلوگاه-سرخگریوه ( شرقی ترین روستای پارک ملی پابند ) - دامغان

عکس  از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

رودخانه نکا  در جاده گلوگاه-سرخگریوه

عکس  از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

عکس  از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

 

 

عکس  از مینا محبوبی- بهار 1391

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

 

 

 

عکس  از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

 

 

 

عکس  از نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

IRAN- paband national park -  Mazandaran  Province

 

2 از  50

 ادامه

     صفحه اصلی