پارک ملی پابند

 مجموعه   سوم تصاویر   

 

  مجموعه سوم :  تصاویری از  غارت بزرگ جنگل های هیرکانی این میراث طبیعی نسل ها

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - غارت   جنگل های هیرکانی این میراث طبیعی نسل ها

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند   -  "چهل تیکه"  یا  همان  پارسل بندی  طرح های جنگل نداری! ! محصولی از سازمان جنگل ها و مراتع

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند   -    پارسل بندی های موفق برای هرچه اجرایی تر کردن طرح های جنگل نداری!! محصولی از سازمان جنگل ها و مراتع

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند - سبز تهی

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند   -  "چهل تیکه"  یا  همان  پارسل بندی  طرح های جنگل نداری! ! محصولی از سازمان جنگل ها و مراتع

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - غارت   جنگل های هیرکانی این میراث طبیعی نسل ها

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از مینا محبوبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  -   دو درخت شاهد از جنگل های هیرکانی به تاراج رفته

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - غارت   جنگل های هیرکانی این میراث طبیعی نسل ها

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

26 از  50

 ادامه

     صفحه اصلی