پارک ملی پابند

 مجموعه   پنجم  تصاویر   

مجموعه  پنجم : تصاویری چند از آثار کوه خواری و معدن کاوی در پارک ملی پابند

 

پارک ملی پابند

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - دیروز جنگلش را به جیب زدند  و امروز البرز  را می خواهند از جا بکنند و تبدیل به پول کنند

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند  - دیروز جنگلش را به جیب زدند  و امروز البرز  را می خواهند از جا بکنند و تبدیل به پول کنند

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند - شعار کوه خواران البرز : ایران را سراسر صاف می کنیم .گامی مطمئن برای نابودی آب و خاک

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند -شعار کوه خواران البرز : ایران را سراسر صاف می کنیم .گامی مطمئن برای نابودی آب و خاک

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند -شعار کوه خواران البرز : ایران را سراسر صاف می کنیم .گامی مطمئن برای نابودی آب و خاک

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند

پارک ملی پابند -شعار کوه خواران البرز : ایران را سراسر صاف می کنیم .گامی مطمئن برای نابودی آب و خاک

IRAN- paband national park - Mazandaran  Province

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار1391

 

34 از  50

 ادامه

     صفحه اصلی